ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'שמא

ב"ה, י"ב טבת, תשי"ב

ברוקלין.

הרה"ג הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

באמונה כו'

מוה"ר מיכאל שי'

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבו מב' ויגש והקודם, בהם כותב ע"ד התועדות די"ט כסלו וכ' כסלו, וכן מענין הנתינת מעות חנוכה להתלמידים הלומדים דא"ח, ות"ח ת"ח על שסידר את הענין באופן המתאים, ויה"ר שיבוא לפעולות טובות בנוגע אל הפו"מ, כי עשי' לעילא, ומוסג"פ רשימת דברים אשר אמרתי להתלמידים שנכנסו כאן אלי בנר החמישי דחנוכה, ובטח יתרגמם בלשון הטוב לפניהם, ואפשר שימים אלו יעשו ג"כ העתקה ללה"ק, ואז יושלח לו גם העתקה ע"מ לחלקה לכאו"א מאלו התלמידים.

במענה על בקשתם של אלו התלמידים שעדיין לא התחילו בלימוד החסידות, שחפצים ג"כ לקבל ומבטיחים להתחיל עתה בלימוד החסידות, הנה לא זהו הענין ועוד חזון למועד, ולימוד החסידות צ"ל מצד עצמו ולא בשביל זה שמקבלים המעות חנוכה, ואם יתחילו בלימוד הדא"ח בלא"ה, הרי בטח יביא תועלת גדולה הרבה יותר מקבלת מעות חנוכה, ויש בכלל מאתים מנה,

מצדו יכול לרמוז להם שבודאי יהי' עוד ענינים כאלו במשך הזמן ובמילא מהטוב שיתחילו בלימוד זה מבלי לקשר זה עם תנאים מוקדמים.

מוסג"פ העתק מכ' כללי בקשר עם חג החגים הוא י"ט כסלו שכמדומני עוד לא נשלח אליו.

בברכה.

א'שמא

מוה"ר מיכאל: ליפסקר. אגרות נוספות אליו - לעיל א'רנא, ובהנסמן בהערות שם.

מעות חנוכה: ראה גם לעיל אגרת א'רצ.