ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'שמב

ב"ה, י"ב טבת, תשי"ב

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מוהרש"ח שי'

שד"ר

שלום וברכה!

אאשר בזה קבלת מכתביו מטו"ב אלול, ח', כ"ב מ"ח, ד' כסלו, ובודאי נתקבלו במועדם הקונטרסים (כל ההמשך) וגם קונטרס כ' מ"ח ומכתבי המצורפים אליהם.

ובמענה על מכתביו:

א) גם אני חפצי לבוא במכ' לעתים תכופות, אבל מה אעשה, און מ'האט מיר געמאכט, כמעט, פאר אויס בעה"ב אויף מיין צייט, ברוב הטרדות וכו' וכו' ועיכוב המענה שלי על מכ' ושאלות - הוא רובא דרובא רק מפני סיבה זו ואין לתלות בענינים אחרים.

ב) מטובו לפרסם עוה"פ בין ההנהלה והתלמידים הערה כללית שבמכתבי מכ"ד מנ"א תשי"א: "אינני יודע - אין לשער" כי האמור שם הוא עתה בתוקף יותר לדעתי משהי' אז. ופרסום זה ישמש מענה לכמה שאלות.

ג) ת"ח ת"ח על ההודעה מפעולות התלמידים בהצלת נפשות ילדי ישראל ובהפצת מעיינות דא"ח, ובהנוגע להת'... שי' ודכותי' הנה על ההנהלה ובפרט הרוחנית - לראות שיתעסקו באוסף כספים ורישום וכיו"ב אותם הת' - שבלאה"כ עוסקים בכגון דא ולאו דוקא אלו שיש להם חוש בהתמדה בעבודת התפלה וכו'. (מובן שעתה דער ארויסנעמען זיי דערפון צ"ל נעשה לאט לאט ובאופן דיפלומטי וד"ל) ופלא שנצרכים להוראות עד"ז והוא פשוט. דרך אגב כתבתי להנ"ל ע"ד שינוי הנהגתו בענין התענית סיגופים וכו' בשלהי הקיץ וע"ע איני יודע אם קבל מכתבי ואם שמע בקולי.

ד) בנוגע להת'... וחזרתו דא"ח בע"פ כיון שהוא רק בגיל י"ד שנה ונוסף ע"ז אביו מוחה, להסתפק שיחזור לע"ע רק ליומי דפגרי ולהיו"ט.

ה) מה הוי' דורש מדור זה של תו"ת? מי מאתנו עומד בסוד הוי' לדעת בברור את הנ"ל שיענה על שאלתו זו? אבל מה שנראה וי"ל עכ"פ בדא"פ הוא שהכינו בשבילנו את כל הנחוץ ונצרך וגם לחמו כבר את מלחמתנו, ואנו אין לנו אלא להביא את המעינות חוצה, מען האט עס שוין פאר אונז צוגעגרייט, פאנאנדערגעלייגט אף די טעלער מיט די כלי אכילה, און אראפגענומען כמעט די גאנצע התנגדות להפצת המעינות...

בנוגע לזמני לימוד דא"ח, סוג ואופן הלימוד, לדעתי צריך להיות עד כמה שאפשר, כמו שהי' בתו"ת מלפנים, ונוסף ע"ז ענין הלימוד למיגרס שכתבתי אודותו ז' חנוכה ה'תיש"א והוא לדעתי עיקר גדול.

א'שמב

מהעתקה. קטע נדפס בלקו"ש חי"ד ע' 342.

מוהרש"ח: קסלמן. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ד תשסט, ובהנסמן בהערות שם. לקמן א'שסז.

שבמכתבי: דלעיל ח"ד א'קמה.

ז' דחנוכה ה'תיש"א: לעיל שם תתמב.