ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'שמג

ב"ה, י"ב טבת, תשי"ב

ברוקלין.

ועד מושב כפר חב"ד, ד' עליהם יחיו

שלום וברכה!

במענה על מכתבם מכ' כסלו, הנה שלחתי להם מברק וז"ל "ענין קרן השמיטה דסוכנות מיוסד על דברי (ד"ר) שווארץ לגאראדעצקי ומבקר עתה באה"ק, בברכה, חתימתי":

ונפלאתי על הודעתם, כיון שד"ר שווארץ אמר כן בברור. ואולי מעלימים עד"ז שלא ירבו הקופצים, וכיו"ב טעמים כאלו. ותקותי, שבאם יעלה בידם להתראות עם ד"ר שווארץ שי' ויזכירוהו - אבל בנעימות ובאופן דיפלומטי - ע"ד הנ"ל, הנה יוכל לסייע להם בזה...

חבל שאינם מודיעים ע"ד חגיגת חג החגים י"ט כסלו, יותר בפרטיות, כי לפעמים אפשר להשתמש בזה כאן ובטח גם באה"ק ת"ו, והפרסום בזה באופן המתאים ממשיך אנשים גם מחוגים רחוקים, ומה שנוגע עוד יותר בענין - הנוער העולה.

מוסג"פ העתק מכ' בקשר עם חג החגים הוא י"ט כסלו, ובבקשה לפרסמו באופן המתאים, כיון שקשה השילוח לכאו"א בפרט.

בברכה להצלחה בגו"ר ולבשר טובות תכה"י.

א'שמג

מהעתקה.

קרן השמיטה דסוכנות: דלעיל אגרת א'רמז.