ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'שמד

ב"ה, י"ב טבת, תשי"ב

ברוקלין.

ש"ב הרה"ג והרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ וכו'

מהור"י שי' הלוי

שלום וברכה!

מוסג"פ מענה על פ"נ שנתקבל ע"י כת"ר שי' ומפני כמה סיבות נתעכב המענה ע"ע, ואתו הסליחה.

ובמה שהעיר כת"ר במש"כ בדא"ח בכ"מ ומהם בלקו"ת (דברים לו, ד. ושה"ש כד, א - בשם הבעש"ט, דברים עא, ד בסתם) הפי' בענין הבת קול שמכרזת - דשומע המזל, (עיין כתר ש"ט, ח"א י"א א' בריש ח"ב, ח"ב ל' סע"ב) וצ"ע שהלא הוא בשל"ה (רמ"ג, ב') בשם ס' חרדים.

אבל כ"כ בעצמו שוברו בצדו, כי הבעש"ט מבאר יותר משא"כ בהנ"ל, ובהדרושים בלקו"ת נוגע הוספת הבעש"ט בעיקר, או עכ"פ בטפל.

ויעויין תניא שער היחוד והאמונה רפ"א; ופי' הבעש"ט כו' ובלקו"ת פ' אחרי: וכן הוא במדרש תהלים כו', וראה עד"ז בקונטרס ח"י אלול ה'תש"ג שיחה ג'.

בברכה.

א'שדמ

מהור"י: מהו"ר ישעי' הורוויץ, וויניפעג. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ג תכט, ובהנסמן בהערות שם.