ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'שמה

ב"ה, י"ב טבת, תשי"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

זה עתה קבלתי ידיעה מהרה"ג הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ עוסק בצ"צ וכו' מוה"ר יוסף שי' הלוי וויינבערג, אשר ביום ד' פ' ויגש תהי' חתונת בתו הבכירה מרת... תחי'.

ויהי רצון שתהי' בשעה טובה ומוצלחת ויבנו בית בישראל על יסודי התורה והמצוה, ובטח ישתדל ויראה שיעזרו לו בזה גם אחרים אשר בית בתו תחי' יהי' מואר מיט די ליכטיקע אידישע חסידישע ליכט און ווארימקייט, ווי עס באדארף צו זיין א אידישע חסידישע הויז.

ולכשאהי' על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, אזכירם למזל טוב ובנין בית בישראל בנין עדי עד.

בטח יודע אשר הדרך היותר נכונה לפעול על זולתו, הוא על ידי זה שמראים דוגמא בעצמו באופן סדר הנהגה בחיים, וכשרוצים לפעול בהזולת טפח, צריך להוסיף אצל עצמו טפחיים, ואחשוב למותר לעוררו אשר אם בנוגע לסתם ישראל כדאית השתדלות בזה ובפרט כשנוגע לבן או לבת שאז אין ההורים נמנעים וחסים על כל יגיעה והשתדלות, ובלבד להוסיף חוזק ואומץ בהבנין הנבנה ע"י בן או בת שיהי' על יסודות חזקים ומוצקים, ובטוח אני שגם בזה הנה כבודו מצדו יעשה כהנ"ל, וידוע מרז"ל שכאשר אדם מקדש עצמו (מקדש שני פירושים, מאכען זיך הייליג, און מען שייט זיך אפ פון זאכען וואס ער האט אנגעהאלטען ביז יעצט) מקדשין אותו הרבה מלמעלה.

אסיים מעין הפתיחה בברכת מזל טוב והוא ביחד עם זוגתו שיחיו יראו אידישן נחת חסידישן נחת מבתו וחתנו אלו ומבתם השני' שיחיו.

בברכת מז"ט ובר' הנכונה.

נ"ב: אחשוב למותר לבקשו ע"ד סיוע בנוגע לשליחות הרה"ג והרה"ח וכו' מוה"ר יוסף שי' הלוי וויינבערג, כי בודאי גם בל"ז משתדל בזה כפי יכולתו.