ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'שמח

ב"ה, י"ז טבת, תשי"ב

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ וכו'

מוהר"ר [שניאור זלמן] שי'

שלום וברכה!

... כפי הידיעה שקבלתי מהרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר בנימין שי' גאראדעצקי, הנה כת"ר שי' כבר קיבל הרשיון לנסיעת מרוקה, ומצטער הנני שמתעכב הענין כ"כ, בה בשעה אשר בכל יום ויום יש לפעול שם גדולות ונצורות, והרי ידוע אשר ימים יוצרו ולו אחד בהם, לו בוואו ולא באל"ף, אשר הענין בזה הוא, שצ"ל בכל יום עבודה, וכל יום ההולך ואין משתמשים בו כדבעי, הרי זה אבידה שאינה חוזרת, כי בכל זמן וזמן מהימים הבאים אחריהם, צריך למלאות בתוכיות שלו, ואין מקום פנוי לתוכיות של ימים הקודמים. זהו בהנוגע לחשבון עצמו, ובנוגע לזולתו הנה בני ובנות ישראל אשר במרוקה שיכולים הם לקבל השפעת טובה ברוחניות במשך ימים אלו, הנה הם אינם אשמים כלל ואינם מחוייבים לסבול כלל וכלל מכל הפוליטיקעס בענינים הפרטים של זה שיכול הי' להשפיע להם או שיכולים היו להשפיע על ידו המצטרך להם, ולא לדרשא קאתינא כ"א בנוגע אל הפועל וכידוע מאמר הזהר עשי' לעילא.

ד) במ"ש בנוגע להגלמודיות (עלענדקייט) במרוקה, הנה גם שם נמצא מושב גדול של יהודים - כן ירבו - וגם שם נמצא הקב"ה בכבודו ובעצמו, ותקותי אשר במשך זמן לא רחוק, יבואו לשם עוד משפחות מאנ"ש שיחיו, ואפשר וקרוב הדבר שימצא שם עבודה גם בשביל זוגתו תחי', כמובן אשר לא על היום כולו, אבל כשיהי' כבר על אתר, אקוה שימצא אופן שגם היא תסייע בעבודה, וכמו שכתב לי אשר גם בהיותו במארסעל סייעה אותו היא בעבודתו הוא.

אקוה להתבשר ממנו בשו"ט מבריאותו הוא, ומבריאות זוגתו תחי' בגשמיות וגם בשו"ט בכל הנ"ל.

בברכה.

א'שמח

חלקה נדפס בלקו"ש חכ"ג ע' 457, והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

מוה"ר שניאור זלמן שי': טאובל.

במארסעל: ראה לעיל ח"ד אגרת תרז.