ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'שמט

ב"ה, י"ז טבת, תשי"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

... מ"ש במכתבו בנוגע לעצמו שלומד עם איזה נערים, ומבקש ברכה, הנה יה"ר מהשי"ת שיצליח בהם בכל הפרטים ויגדלו להיות חסידים יר"ש ולומדים, אבל בכלל תמיהני עליו, וכמו שכתבתי לו מכבר שמתפלא הנני ע"ז שעזב את מקומו - ותקותי שזהו רק לפי שעה - בכרם חב"ד, בה בשעה שיש עבודה ברשות, חב"ד ובפרט לאלו שיש בידם לפעול בשדה החינוך,

קשה הדבר להורות באצבע בריחוק מקום כ"כ באיזה אופן פרטי עליו לחזור ולהשתתף בעבודת חב"ד ובפרט במקצוע החינוך שלו, אבל בטח על אתר הנה אם רק יתבונן, ובהגברת הצורה ימצא בנקל אופן שיוכל להמשיך בפעולות במקצוע זה, וכהבטחת נשיאינו רבוה"ק הרי בטח יהי' זה בהצלחה ויוכל לבשרני בשו"ט.

בברכה.