ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'שנ

ב"ה, י"ז טבת, תשי"ב

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מוה"ר יעקב

שי' שו"ב

שלום וברכה!

ת"ח בעד המברק לחג החגים הוא י"ט כסלו, ומוסג"פ העתק מכ' כללי בקשר עם החג הזה.

מובטחני שבקשר עם בואו של הרה"ג הרה"ח הוו"ח אי"א עוסק בצ"צ וכו' מוה"ר מרדכי שי' הכהן למחנם, הנה מתחזק גם הוא בפעולותיו הטובות להשפיע על סביבתו לקרב את לבם לנר מצוה ותורה אור ומאור שבתורה זוהי תורת החסידות.

וע"פ מ"ש בתו"כ ר"פ בחקותי, הובא בפרש"י עה"ת שם, הנה כשמספר העובדים נתרבה בכפלים, הרי העבודה ופעולת המצות נגדלים יותר מאשר פי שנים, כי אינו דומה מועטים העושים למרובים העושים, ואקוה לבשו"ט בזה.

בברכה.

א'שנ

מוה"ר יעקב שי': גנזבורג, מילנו.

מוה"ר מרדכי: פרלוב. ראה אגרת שלאח"ז.