ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'שנא

ב"ה, י"ז טבת, תשי"ב

ברוקלין.

הרה"ג הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

וכו'

מוה"ר [מרדכי] שי' הכהן

שלום וברכה!

קבלתי מכתבו מו' טבת וכן הקודם לו, אשר בו מודיע, כי נסתדר בעיר [מילאן], וכבר הצליח בעסקנות הצבורית בענין שיעור לימוד ברבים, וכן עשה ג"כ התחלה - אף כי, לע"ע, מצער היא - בנוגע לענין המקוה. ונצטערתי במאד על מה שמתעכב הדבר, וכידוע שענין טהרת המשפחה, הרי אין זה ענין ומצוה פרטית, כ"א נוגע למהות וחיי הילדים הנולדים, וכן ג"כ משפיע על מהות וציור הכללי של הבעל ואשתו, וכמבואר בכמה ספרים בנגלה וגם בנסתר. וידוע ג"כ מה שפסקו אפילו האחרונים* וגם מבין העולמ'שע אשר מותר למכור בית הכנסת בשביל לסדר ענין של מקוה. ועיין ג"כ בתוי"ט סוף מס' יומא על המשנה: אשריכם ישראל לפני מי אתם מיטהרים כו' מקוה ישראל ה', מה מקוה מטהר את הטמאים אף הקב"ה מטהר את ישראל. והביאורים בזה אך למותר, ולא באתי אלא לזרז על הענין, כציווי רז"ל בספרא ר"פ צו, וגם שיהי' לו אמתלא ומבוא בכדי לזרז עוה"פ את הבע"ב שלו המתעסקים לעשות את כל הצריך בענין זה בהקדם.

ב) כן בטח מתעסק במרץ הראוי בענין החינוך, אשר כפי ידיעותי זה מזמן, הנה יש בזה כר נרחב בעירו, והתנגדות קטנה ביותר לפי ערך. ואם חזקה לתעמולה שאינה חוזרת ריקם, הרי עאכו"כ לפעולות ממשיות ובמרץ גדול. ובל"ס אשר הוו"ח אי"א הרה"ח מוה"ר יעקב שי' שו"ב יסייע בידו עד כמה שאפשר...

ד) ת"ח בעד המברק מהתועדותם בחג י"ט כסלו העבר, ומוסג"פ העתק מכ' כללי בקשר עם חג החגים הוא יום י"ט כסלו, ומטובו להודיע תוכנו להמתועדים.

בברכת הצלחה בעבודתו בקדש ופ"ש,

מ. שניאורסאהן

א'שנא

חלקה נדפס בלקו"ש חי"ז ע' 477, והושלמה ע"פ צילום האגרת.

מוה"ר מרדכי: פרלוב.

מוה"ר יעקב: גנזבורג.

*) עין יצחק - חאו"ח ס"ג.