ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'שנג

ב"ה, י"ז טבת, תשי"ב

ברוקלין.

מר מאיר שי' פידעליס

שלום וברכה!

ע"י הרה"ח וו"ח אי"א עוסק בצ"צ וכו' מוה"ר שניאור זלמן שי' טאובעל קבלתי פ"ש ממנו, שכותב לי שהוא מכרו, ומזמן לזמן מתקרב אליו.

בטוח הנני שמשתמש הוא בהשפעתו הטובה על קרוביו, והשי"ת אינו נשאר בעל חוב, וכשרואה השם יתברך שעושים טובה ליהודי, הן קרוב או רחוק, טובה בגשמיות או טובה ברוחניות, הנה מוסיף ברכתו לעושה הטובה כמה פעמים ככה.

אחשוב כי בודאי שמע מהרה"ח הוו"ח וכו' מוהר"ש זלמן שי' טאובעל, על דבר החג י"ט כסלו, בכל זאת הנה מוסגר פה חוברת שבה מבואר תוכן החג וחושב הנני שישתמש בה לא רק לעצמו כי אם להכיר בזה את הקרובים אלו שידעו גם הם מענין החג החגים הזה, הוא י"ט כסלו.

אקוה לקבל ממנו בשורות טובות בגשמיות וברוחניות, ואסיים בברכה.

המחכה לבשורות טובות מהסתדרותו.

יכולים לכתוב לי גם בצרפתית.

א'שנג

נדפסה בלקו"ש חכ"ג ע' 534, והושלמה ע"פ העתקה.