ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'שנג*

ב"ה, י"ח טבת, תשי"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

קבלתי מכתבו פ"נ בעד בתו וחתנו, להפקד בזש"ק, וכשאהי' על הציון הק' של כ"ק מו"[ח] אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, אקראהו.

כותב בסיום מכתבו, "ואני אפזר אי"ה הרבה כסף עבור ישיבת תומכי תמימים דליובאוויטש כשיפקדנו", הנה לא ישר בעיני כתבו זה, כי למה לו להכנס בתנאים עם הקב"ה, וידוע מרז"ל הנותן סלע לצדקה בשביל כו', ה"ז צדיק גמור, אבל בכ"ז לא נמצא בדבריהם תנאי שיתנו לאחר שתתמלא הבקשה, ובודאי גם מעצמו מבין שכשיש שאלה, מי הוא הבטוח יותר, הרי בודאי הקב"ה הוא הנאמן בתכלית וג"כ הכל יכול.

אתענין לדעת מהקביעות עתים שלו בתורת הנגלה ותורת החסידות, ובטח זהיר ג"כ באמירת תהלים בכל יום.

בברכה.