ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'שנד

ב"ה, י"ח טבת, תשי"ב

ברוקלין, נ.י.

הרה"ג הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ צמ"ס עוסק

בצ"צ

באמונה כו' וכו' מוה"ר שלמה יוסף שי'

שלום וברכה!

... לע"ע לא נתקבלו כרכי האנציקלופדי' ששלח כת"ר שי' אלי, ובינתים בטח הגיעו לידו הפסקי דינים וכן כרכי השדי חמד ששלחום מכאן...

מה שכותב כת"ר שי' בענין הזהירות כו' וזמני עבודתי כאן, הנה ע"פ הרוב אין הדבר תלוי בידי, ומה אוכל אני לעשות, ולקמץ עוד מהזמן אי אפשר, כי בלא"ה כולם באים בטענה על עכוב המענה שלי אליהם, על מה שאין מדפיסים ומו"ל מאמרים ושיחות, למה אין כסף בקופה, מפני מה אין לי עוזרים כו' וכו' וכמובן הטענות הם אלי, ויה"ר מהשי"ת שיהי' הכל לטובה והכחות והזמן ינצלו על ענינים של ערך...

בברכה לבריאות הנכונה ולהצלחה בעבודתו.

ומענינא: ברמב"ם רפ"ד דעות לפענ"ד שבדפוסים נשמטה תיבה וצ"ל: מדרכי עבודת השם הוא. וכ"מ שם ספ"ג ג"כ.

נ"ב: מוסג"פ העתק מכ' כללי לי"ט כסלו, ותקותי שיעניין את כת"ר שי'.

זה מזמן ששאלתי את הרב הראשי שי' אם עשו איזה תיקון בכדי שיוכלו לנסוע בהספינות היהודיות, כיון שהם נוסעים גם בש"ק, ועדיין לא קבלתי מענה, ואולי ידוע לכת"ר שי' אם נעשה איזה תיקון בזה, כי לפעמים פונים אלי בשאלה אודות זה.

א'שנד

מוה"ר שלמה יוסף: זוין. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ד תתיג, ובהנסמן בהערות שם.

לקמן א'תסג.

מדרכי עבודת השם: ראה גם לקו"ש ח"ב ע' 531 (בהוצ' החדשה). ח"ג ע' 806.

ששאלתי: לעיל אגרת א'שכ.