ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'שנה

ב"ה, י"ח טבת, תשי"ב

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ עוסק בצ"צ וכו'

מוה"ר חיים הלל שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו עם הפ"נ, שנולדה לו בת למזל טוב, ונקראה שמה בישראל אסתר הדסה תחי', הנני בזה להביע ברכתי ברכת מזל טוב ויגדלה ביחד עם זוגתו תחי' לתורה לחופה ולמעשים טובים מתוך מנוחת הנפש ומנוחת הגוף.

וידוע מכ"ק אדמו"ר (מוהרש"ב) נ"ע אשר מנהגנו הוא לומר גם בלידת בת לתורה לחופה ולמעש"ט, ע"פ מרז"ל (ברכות יז, א) נשים במאי זכיין, באקרוי' כו' באתנוי' כו' ונטרין כו'.

שמחתי לקרות במכ' שמעורר את ההורים שמפני כמה סיבות לא יכלו למול את בניהם, ע"ד נחיצות ענין זה וגם הצליח בזה, ומ"ש שיש לו איזה שאלות בענין המילה, כיון שלא יהי' מנין וכו' הרי יפנה לרבני אנ"ש אשר במחנו ויספר להם פרטי המצב כידוע להם על אתר, ויורוהו הם את אשר עליו לעשות. - ועיין שו"ע יו"ד סרס"ה ס"ו.

ובמענה על שאלתו בענין הלימוד עם התלמידים, כיון שרק זמן קצר לומדים, מה טוב יותר אם להתפלל עמהם או ללמוד חומש וכיו"ב, הנה בכלל תלמידים אלו הם רובם ככולם קודם בר מצוה, וא"כ צריך להשתדל ללמוד עמהם ענינים של פועל, היינו דינים הצריכים להם וכן להעמידם על רגליהם בענין לימוד חומש וכיו"ב, ובאופן לימוד הדינים נכנס ג"כ הבפו"מ שבזה, היינו אופן המעשי (די פראקטיקע) שלכן צריך להתפלל ג"כ עמהם בכל יום באופן שיתרגלו הן בק"ש ושמו"ע, ברכות השחר, וברכות הנהנין וכיו"ב.

מוסג"פ מכ' כללי בקשר עם חג החגים הוא י"ט כסלו, ובטח יפרסמנו באופן המתאים.

בברכת הצלחה בע' ובעניניו הפרטים.

א'שנה

חלקה נדפס בלקו"ש חכ"ב ע' 399, והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

מוה"ר חיים הלל: אזימוב. אגרת נוספת אליו - לעיל ח"ד א'יז.