ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'שנז

ב"ה, י"ח טבת, תשי"ב

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו'

מוה"ר אברהם סענדער שי'

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבו... כן תודתי נתונה בזה בעד תשורתו רשימת התלמידים התמימים אשר למדו בליובאוויטש עד שנת עת"ר, כי זה מזמן רב שהנני מחפש את זה וכיוון לדעתי, ות"ח ת"ח.

ובענין זה הנה כדאי הי' הדבר, אם הי' רושם זמני למודו שלו בתו"ת בדיוק האפשרי, וכן זמני הלימוד מכיריו מאלו הידועים לו.

הערתו מ"ש בענין האיכות וכמות ממרז"ל שהקב"ה פייס דעת הירח ע"י שריבה צבאה, לדעתי ישרה היא אף שבכגון אלו יש לחלק בין ענין לענין, אבל בכ"ז צד השוה יש ביניהם (ועדמ"ש בתוד"ה כולהו סוכה ד:) והערה יפה היא.

מוסג"פ העתק מכ' כללי מזאת חנוכה, ואסיים בברכה לכת"ר שי' והצלחה בהקביעות עתים שלו אשר מקום חשוב בהם קביעות עתים גם כן בלימוד הדא"ח, ובנגיעתי בענין זה עוד הפעם באתי לעוררו ע"ד השתדלות הראוי' ומתאימה לחזק את...

שי' בלימודו בדא"ח.

בברכה.

א'שנז

מוה"ר אברהם סענדער: נעמצאוו. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ב שטו, ובהנסמן בהערות שם.