ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'שנח

ב"ה, י"ט טבת, ה'תשי"ב

ברוקלין, נ.י.

הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א נו"מ וכו' מהור"א

שי'

שלום וברכה!

קבלתי מכתבו מיום י"ד וכ"ז כסלו, ות"ח ת"ח על כתבו בפרטיות ע"ד הענינים...

הנה כמה פעמים דברוני, הן עם כת"ר והן עם עוד מהנהלת אגו"ח, על דבר הנחיצות, הכי גדולה שיהיו מוסדות חינוך תחת כנפי אגו"ח נוסף על הישיבות הקיימות, ואמרתי ג"כ לכת"ר בהיותו פה, שבטוח אני שמכמה טעמים יסייעו בזה באי-כח המפלגות הדתיות באה"ק ת"ו, ובאופן רשמי הרי יש זרם בלתי זרמי שעל שמו יוכלו להקרא כל מוסדות אלו, וזה נוגע להפועל ממש, כי יש האפשריות, זה מכמה זמן, להכניס מוסדות דתיים לרשותנו שאין מסכימים עדיין ללימוד החסידות וכיו"ב, ומהם חלק מהתלמוד תורות והחדרים המתייסדים על ידי פעילי המחנות...

יש לקוות אשר בעתיד הקרוב הנה סו"ס יהיו תוצאות גם מעבודת

הקאארדינייטיניג קאמיטי, ואם גם לזמן ההוא לא תהי' אפשריות למוסדות חינוך ברשותנו קבועים בזרם בלתי זרמי, יגרום זה ג"כ להפסד שאיני יודע אם אפשר יהי' לתקן עוד אח"כ.

בבקשה לפרסם מכתבי כללי הנ"ל בין הנהלות המוסדות חב"ד, ולהודיעני [חות ד] עתו באופן בלתי רשמי אדותיו.

בברכה לבריאות הנכונה לו ולזוג, שיחיו,

מ. שניאורסאהן

א'שנח

מהור"א: קרסיק. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ד א'מו. א'ס. לקמן א'תק.