ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'שנט

ב"ה, כ"ג טבת, תשי"ב

ברוקלין.

הנהלת אגודת חב"ד באה"ק תובב"א, ד,

עליהם יחיו

שלום וברכה!

... נודעתי במקרה (אבל ידועה שיטת הבעש"ט שהכל בהשגחה פרטית) שמחלקת התרבות והחינוך באה"ק ת"ו קבלה מאות אלפים ספרים משלל הנאצים ימ"ש, וכבר נתקבלו ספרים אלו באה"ק ת"ו ועתה מחפשים הם אחרי שמות הבעלים. וכן בדעת משרד הדתות לחלק חלק מספרים הנ"ל - ובפרט אלו השייכים לדת - בין הישיבות והמוסדות שבאה"ק ת"ו. וכנראה שהידיעה אמיתית היא, כיון שמביאים בזה כמה פרטים. ולכן הצעתי שבהקדם היותר אפשרי, יעריכו בקשה ודרישה בשתים: א) אולי אפשר לברר אם ישנם שם מספרי' של כ"ק מו"ח אדמו"ר. ב) לדרוש שמספרים הנ"ל יתנו חלק מסויים וחשוב בשביל הישיבות שלנו באה"ק ת"ו כישיבת לוד ותו"א. ואולי אפשר ג"כ להוסיף את הישיבה בהכפר ות"א אם נותנים ג"כ לישיבות כאלו. מובן שבאם ימצאו שם ספרים מספרית כ"ק מו"ח אדמו"ר צריך לקבלם ולשלחם לכאן. ובנוגע לספרים בשביל הישיבות, הנה מלבד ענין הדבר מצד עצמו, מוכרח הוא שבכל ענינים כאלו, ידעו כל המוסדות והמשרדים שעליהם לתת חלק מסויים למוסדות ליובאוויטש אשר באה"ק ת"ו.

ה) נא ונא - בנוגע על להבא לא לסמוך ע"ז שיודע לי במקרה (ולו גם ע"י השגחה פרטית) על דבר ענינים כנ"ל, אלא שאחד מועד אגו"ח יתענין בנוגע ענינים כאלו והדומה (ובודאי צריכים באווארענען, שלא תהי, קדירה דבי שותפי). ויודיע לכאן בהקדם היותר אפשרי.

ו) ביקר אצלי הוו"ח אי"א וכו' מוה"ר ארי' ליב שי' געלמאן, וכפי דברו הנה בעוד ג'-ד' שבועות יהי' חזרה באה"ק ת"ו, ומהראוי הוא להכין לזמן ההוא תכנית פרטית מה שיש לדרוש ממנו בתור יו"ר מהקומיטה של קאארדינאציע באה"ק ת"ו, והוא בהמשך להתזכיר אשר הגישו לו לפני איזה זמן בדרישת מוסדותינו באה"ק ת"ו (שזה עשה עליו רושם טוב והודיע גם לכאן עד"ז, שחב"ד היו היחידים ששמעו מהם דברים מפורטים בנוגע לעבודה). דרשתי ממנו, בנוגע אל הפועל, שתיכף כשיתקבל הכסף לא יעכב את זה ויתנו לחב"ד את האפרשיות להתחיל בפעולות ממשיות. כמובן לא הי, יכול לענות לי בהן ברור, כיון שסוכ"ס גם על המזרחי לקבל עזרה בזה, אבל אם ידרשו פעם שתים ושלש, ובפנימיות הנה גם הוא רצונו בזה, אפשר לסמוך על סיוע שלו בזה, ואז יש לקוות להקדם הקבלה וגם לקבל סכום יותר גדול. כמובן - הפועל בזה יהי' תלוי בזמן שילוח הכסף מכאן (כשיהי' פרטים בזה אודיעכם) אבל בכ"א כל ההכנות בזה, והיינו גם דחיקה (דרוק) על מר געלמאן, נכון לעשות במוקדם.

ז) נודעתי אשר הישיבות והת"ת באה"ק ת"ו יכולים לקבל עזר בשלשה אופנים: מועד הישיבות, משרד הדתות, ומשרד הסעד. ונא להודיעני הפרטים בזה, ע"ד כאו"א מהמוסדות אם מקבלים מהנ"ל וכמה מכאו"א, וכן אם אפשר בזה לעשות עוד מכאן...

המחכה למענה על כל הנ"ל וגם על מכתביי הקודמים ויפה שעה אחת קודם, ות"ח מראש.

בברכת הצלחה בעבוה"ק,

מ. שניאורסאהן