ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'שסג

ב"ה, כ"ג טבת, תשי"ב

ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מוה"ר שלמה שי'

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבו מטו"ב טבת ובו כותב ע"ד בקשת תלמידים להזכירם לטובה ובפרט בת"ת ביראת שמים, ומוסג"פ מכתב מענה אליהם, ובטח יוסיף בזה ביאור והסברה לפי ראות עיניו ואל בינתו אשען.

כותב במכ' שבח"י טבת תהי' (היתה) חתונת בנו החתן מר מרדכי צבי שי' עם ב"ג תחי', והנני בזה להביע ברכתי ברכת מזל טוב מזל טוב ושיהי' בשעה טובה ומוצלחת ויבנו בית בישראל על יסודי התורה והמצוה כמבואר בתורת החסידות, ויראה מהם רוב נחת אידישן נחת חסידישן נחת.

בברכת מזל טוב מזל טוב.

נ"ב: מוסג"פ העתק מכ' הכללי בקשר עם חג החגים הוא יום י"ט כסלו, וסקריפ בתור דרג"ש.

בטח חוטר הוא מגזע הרבנים גרינוואלד מאונגארן, ואתענין לדעת בפרטיות יותר, כן כותב אשר זוג' היא בת הרב ר' אהרן סלוטסקי ואתענין לדעת מאופן עסקו בקבלה ואם יש לו ענינים בדפוס או בכתב ואם אפשר לקבל העתקה מהם.

מש"כ בענין ראוני נערים גו' - הוא רק לענין שאילה ולא בחזרה. ועייג"כ בביאוהג"ר סקל"ח מ"ד סרמ"ב. וכתובות כה: דרך אגב: מש"כ בש"ס כ"ע ידעי צ"ע ממנחות צג, ב. וי"ל דהי' זה בזמנים שונים. ועצ"ע.

א'שסג

מוה"ר שלמה: גרינוואלד, ירושלים.

סקריפ: למשלוח חבילה.

דרג"ש: דרשה געשאנק.

מש"כ בענין ראוני נערים: קיימתי בעצמי מאמר חז"ל ראוני נערים ונחבאו כמבואר ביו"ד רמב, טז, ונמנעתי מלענות על המכתב שקבלתי מכ"ק.