ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'שסד

ב"ה, כ"ג טבת, תשי"ב

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ עוסק בצ"צ וכו'

מוה"ר יוסף שי' הלוי

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבו מח"י טבת תשי"ב ובטח בינתים קבל ג"כ מכתבי עם המצורפים אליו.

א) שמחתי לקרות במכתבו אשר המגבית הולכת בהצלחה, כן יתן השי"ת לימים יבואו בהמשכת ההצלחה שיהי' באופן המתאים וגם בריבוי הכמות כפשוטו, ובטח יודיע גם להבא עד"ז.

ב) נהניתי לקרות במכ' שבדעתו לנסוע ימים אלו לראדעזיע ולבקר שם עיירות הגדולות, ובטח גם שם יתנהג כרצון כ"ק מו"ח אדמו"ר ניט נאר קלייבען גשמיות נאר אויך זייען רוחניות, ובודאי יעלה בידו למצוא בשם ג"כ מגזע אנ"ש ולעורר בם ולהעיר אותם בגזע מחצבתם, ומה טוב הי' אם הי' חוקר ודורש ע"ד שאר מדינות הסמוכות לשם ולבקר גם אותם.

ג) נהניתי לקרות במכ' ע"ד הקביעות שלו ללמוד עם הרב... שי' והיום קבלתי ג"כ מכתבו, ובטח ימצא הענינים שיהי' נשאר הרושם והחשק ללימוד זה אצל הנ"ל, גם אחרי נסעו משם.

ד) טוב במאד אשר מעורר את הרה"ג הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוהר"י שי' אלאי, ע"ד הנחיצות הכי גדולה לסדר מזמן לזמן התועדות ושיעורים, וצריך הי' להתענין ע"ד האפשריות להדפיס במכ"ע בשפת המדינה מאמרים ע"ד חסידות וחסידים, ובטח כבר ימצא חומר מוכן ממה שנדפס עד עתה באנגלית, וכמו מס' הזכרונות והעתקות שיחות כ"ק מו"ח אדמו"ר באנגלית ובהקריאה והקדושה וכיו"ב.

ה) בנוגע להנוער, נשלח לו בדואר במעטפה בפ"ע, מה שהעתיקו כאן מהשיחות עם הסטודענטין דפה, ואפשר יוכל להשתמש בזה באופן המתאים.

ו) הודעתו בענין מרת... תי', שהחליטו לעשות נתוח על עינה האחת מבלי לחכות זמן רב. הנה יה"ר מהשי"ת שיהי' הנתוח כשורה ותחזור לאיתנה בקרוב, איני יודע המנהג בשם, אבל אם ישנו נר תמיד בביהכ"נ, צריכה היתה להשתתף בזה (אבל לא לתקן זה מעיקרא) ואם אין שם תקנה כזו, הרי תקבל ע"ע למשך איזה זמן, הוצאת הנרות בביהכ"נ, ובטח מברכת נרות בעש"ק ועריו"ט, וטוב שתפריש לצדקת רמבעה"ן (רבי מאיר בעל הנס) קודם הדלקת הנרות.

ז) מוסג"פ מכ' ל... שי' ות"ח על הטרחה במסירתו לו.

ח) מוסג"פ רשימת השיחה לפני התלמידים שי' בנר חמישי דחנוכה וכן רשימת השיחה לפני הבע"ב עסקני הישיבה תו"ת, בביקורם אצלי.

ט) ראיתי במקרה - וכידוע שיטת הבעש"ט שהכל בהשגחה פרטית - ע"ד הרה"ג הישיש ר' חיים יוסף איסר הלוי לבית גד שליט"א מיאהאניסבורג שהו"ל ס' ר' אפרים על התורה, ומהנכון הי' אם מתאים הדבר לעוררו, וכן אם ישנם עוד מחברים בהמקומות שמבקר, שישלחו מכל היו"ל על ידם להספרי' שלי וגם להציע להם שישלחו להם תמורת זה מהיו"ל ע"י קה"ת ספרי דא"ח וכו', וכן בקשתי - אם אין טרחה יתירה בדבר - שבאם פוגש בספרים יקרי המציאות או שאינם מצוים כ"כ, ויש להחליפם באלו הספרים הנ"ל היו"ל ע"י קה"ת, לעשות גם בזה, ותהי' תועלת כפולה, שהם יקבלו את ספרי החסידות וכו' ולא ימלט שבזמן מן הזמנים לא יעיינו בהם, וספרי הנ"ל יהיו כאן, אשר בטח גם יש בהם ענין פנימי.

בברכת הצלחה בעבודתו בקדש ופ"ש כל הדו"ש ובפרט להרה"ג הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו' מוה"ר ירמי' שי'.

א'שסד

מוה"ר יוסף שי': וויינברג. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"א פב. קיט.

המגבית: באפריקה הדרומית לטובת הישיבה.