ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'שסה

ב"ה, כ"ג טבת, תשי"ב

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מוה"ר אברהם

חנוך שי'

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכ' מח"י טבת וכן הקודמים לו, כן רואה אני בגליונות "המודיע" מאמריו ע"ד תורת הבעש"ט וחגיגת י"ט כסלו, ות"ח ת"ח על עסקו בהנ"ל, אשר זה מענין הכנה לפליטת המעיינות גם בחוצה, היינו שכאשר יפיצו אותם יוקלטו בטוב, ובטח ישנם גם אלו שנתעוררו עי"ז אצלם החשק לחפש אחרי המעיינות, ובטח ימשיך בדרכו זה גם להלן, וכיון שאיני בטוח אם מגיעים לכאן כל גליוני המודיע שיש בהם מאמרו, הנה מהנכון שישלח בכל פעם קטע מאמרו.

בענין שאלתו, אם להדפיס מאמרים כאלו גם בעתונים בלתי חרדים, הנה קשה לענות ע"ז מענה כללי לכל העתונים, ולכאורה אם היו נדפסים מאמרים כאלו שלא בחתימת איש חרדי אין חשש לקלקול, ובלבד שיהי' התוכן מתאים, מובן שאין זה אלא הערה כללית, ובכל פעם ופעם יש לדון על העתון וכן על המאמר, אבל בכלל באופן הנ"ל שלא יוכל העתון החפשי לאמר שפלוני ב"פ איש חרדי בין עורכיו והכותבים בו, אין חשש בזה.

באתי בהצעה בזה, כיון שמתעתדים כאן להו"ל עוד הפעם את ה"בית רבי" (בלה"ק) וכיון שחננו השי"ת בעט סופרים, אפשר יקח ע"ע להעתיק בלה"ק צחה את כל המסופר ע"ד אדמו"ר הזקן וכן ע"ד האמצעי וע"ד הצ"צ המובאים בשיחות כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, כ"א בכתב בפ"ע, וכן להודיעני כמה זמן לפ"ע יארך זה אצלו (עריכת החוברת הראשונה), ושכר טרחתו בעד זה, מובן שבאם יודפס זה שיעריך, יכתב שזהו בהעתקת פלוני ב"פ, ונחוץ ג"כ שיהי' מראה מקומות בסוף החוברת או בשולי הגליון, מראה מקום הספור בשיחת כ"ק מו"ח אדמו"ר...

המחכה לבשו"ט בכהנ"ל.

מוסג"פ העתק מכ' כללי בקשר עם חג החגים הוא י"ט כסלו, ובבקשה לפרסמו, כי קשה מכאן השילוח לכאו"א בפרט.

א'שסה

מוה"ר אברהם חנוך שי': גליצנשטיין. אגרת נוספת אליו - לעיל ח"ד תתקנ.