ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'שסו

ב"ה, כ"ג טבת, תשי"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

בשלהי קיץ העבר כתבתי לו בנוגע להתנהגותו ובפרט בענין התעניות, ועד עתה לא קבלתי ממנו מענה בענין זה, כן איני יודע מאופן לימודו ועסקו בעבודת התפלה,

ובאתי בזה לעוררו ולבקשו להודיע עד"ז בהקדם, ובטח מוסיף הוא כח ועוז בשמירת סדרי לימוד הנגלה והדא"ח וכן בענין עבודת התפלה, ומובן שאין בזה כל סתירה לשמירת בריאות הגוף כי הא והא יש ביכולת האדם וכמ"ש הרמב"ם רפ"ד הלכות דיעות, היות הגוף בריא מדרכי השם הוא ואחרי כוונת הלב הם הדברים, ובכלל הנה כל חסיד ובפרט תלמיד הכתות הגבוהות בהישיבה, הוא משמש דוגמא לאחרים ובפרט להתלמידים מהכתות הנמוכות, וכיון שהאחריות גדולה ביותר, הרי ניתנו לו כחות גדולים ביותר, שגם ביכולתו להיות טופח ע"מ להטפיח, ואין הדבר תלוי אלא בו.

להוציא את זה מההעלם (אשר זהו העלם שישנו במציאות, וקרוב אל הגילוי) ולהביאו לידי פועל טוב בנר מצוה ותורה אור ומאור שבתורה זוהי תורת החסידות.

המחכה לבשו"ט בכהנ"ל.

א'שסו

כתבתי לו: ראה לעיל אגרת א'שמב.