ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'שסז

ב"ה, כ"ג טבת, תשי"ב

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ עוסק בצ"צ וכו'

מוה"ר שלמה חיים שי'

שלום וברכה!

... ב) נהניתי לקרות ע"ד הרמת רוח לימוד הנגלה וע"ד התועלת שרואה מביקורו והבחינה בנגלה של הרה"ג עוסק בצ"צ וכו' מוהרא"ק שי' ואם בכל זמן היו רעבים וצמאים לקראת בשו"ט עאכו"כ בזמנים אלו ובפרט בענין הקשור בתומ"צ.

ג) מ"ש בענין תשוקת התלמידים לנסוע לכאן, הנה אף כי אולי צודקים בטענותיהם מצד עצמם, אבל בכ"ז הרי זה טענת יחיד ופרט, ועל הישיבה והמוסדות להשתדל בטובת המוסד, אשר בד"מ יהי' טוב גם כן לתלמידי המוסדות ובהתאם לזה צריכים להשתדל ביותר בצמיחת המוסד, ובמילא מוכרח הדבר שיוכלו להראות ולומר ראו גדולים שגדלתי, ולא להסתפק בהודעה זו, אשר התלמידים הגדולים נסעו למדינה אחרת וכו' וכמו שכתבתי כבר במכ' הקודמים בענין זה.

ד) בנוגע להצעתו שתלמידים מכאן יסעו ללמוד במוסדי אה"ק ת"ו הנה לע"ע קשור הדבר בקישויים גדולים, ובפרט שהתלמידים דכאן מורגלים בנוחיות כאלו וכו' ולא כל ההורים שבעי רצון בלא"ה מחנוכם בליובאוויטש, אבל עוד חזון למועד, ואולי במשך הזמן יבוא עת גם לזה.

ה) כיון שכותב שמכתבי לאחדים מהתלמידים ע"ד חרישה וזריעה, קרא זה גם בפני שאר התלמידים, אולי כדאי שיפרסמו ג"כ בשאר הכתות בישיבת לוד, ובענין חרישה וזריעה להוסיף מראה מקומות (ושם נמצא ג"כ תוס' ביאור) והוא בלקו"ת בשלח רפ"ד.

שה"ש לח, ב. ובהמשך מים רבים 0פרק צח ואילך. ובכ"מ.

המחכה לבשו"ט בכל הנ"ל.

א'שסז

מוה"ר שלמה חיים: קסלמן. אגרות נוספות אליו - לעיל א'שמב, ובהנסמן בהערות שם.

מוהרא"ק: מוה"ר אליעזר קרסיק.

התלמידים: מישיבת תומכי תמימים בלוד.

שמכתבי... וזריעה: דלקמן א'שעג. וראה גם לקמן א'שעב.