ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'שסט

ב"ה, כ"ו טבת, תשי"ב

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

... ובטח למותר להעיר לדכוותי' אשר לקבלת ברכות שמים מעל צריכים להיות כלים רחבים מתחת, וכל אחד השייך לתורה, הרי כלים רחבים שלו היא התורה הארוכה מני ארץ ורחבה מני ים, ובלבד שעפ"י מרז"ל (שבת לא, סוף ע"א) הנה צריך להיות ערוב קב חומטין שעי"ז הוא קיום התורה שלו. וכמבואר ביומא עב: שצריך השתדלות שיהי' באופן של זכה נעשה לו סם חיים, ובימינו אלו הוא על ידי לימוד תורת החסידות, פנימיות התורה, וזהירות בענין תפלה, אמירת תהלים וכו', וכמרז"ל בעירובין (סה, א) שמעתתא בעי צלתא דעה צלולה, והאריכות בזה אך למותר.

בברכה שיבשר טובות בקרוב.