ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'שע

ב"ה, כ"ו טבת, תשי"ב

ברוקלין, נ.י.

שלמא רבה להאי גברא רבה עמוד התורה בוצינא דנהורא חד מבני עלי' מראשו ומעלה עטרת זהב גדולה

הרה"ח וו"ח אי"א נו"מ חו"ב וכו' וכו' כש"ת מוהר"ר ישראל שליט"א אביחצירא, לפנים רב ראשי לק"ק ארפוד ואגפי' ועתה בארעא דישראל ת"ו.

שלום וברכה!

לרגלי עלותו לארצנו הקדושה, תבנה ותכונן על ידי משיח צדקנו בעגלא דידן אכי"ר, יהא בואו ברוך לה'.

מה' מצעדי גבר כוננו, ומכיון שזיכהו הקב"ה לעלות לארצנו הקדושה ת"ו, הנה בטח העמיסה עליו ההשגחה העליונה תפקיד מיוחד על אדמת הקדש, להיות רוח חי' בקרב אחב"י הספרדים, ולהשפיע עליהם בחיזוק התורה והמצוה בכלל, ובפרט אשר ישמרו על בניהם וטפם לבל יהיו לבז ולא יפלו ברשת חינוך של הפקר ר"ל, אלא ישמרו עליהם בעינא פקיחא, אשר כלם, בניהם ובנותיהם בלי יוצא מן הכלל, יתחנכו על ברכי התורה והמצוה ביראת שמים ומסורת אבותינו הק' במוסדות חינוך המתנהלים על טהרת הקדש.

ובזכות עבודתו למילוי תפקידו זה במסירת נפש, יאריך השי"ת ימיו ושנותיו בטוב ובנעימים ועוד ינובון בשיבה דשנים ורעננים יצליח בעבודתו כבירה להגדיל תורה ולהאדירה ובעניניו הפרטים מנפש ועד בשר די והותר.

בברכה.

א'שע

שלמא... אבוחצירא: אגרת נוספת אליו - לקמן א'תצט.