ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'שעב

ב"ה, כ"ז טבת, תשי"ב

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מוהרנ"ן שי'

שלום וברכה!

... הנני מסגיר פה... מכ' כללי לכמה מהתלמידים, אשר כיון שאין הזמן גרמא לענות לכאו"א בפרט, הנה מטובו לקרות זה לפניהם, אחרי ההקדמה שזהו מענה ג"כ פרטי לכאו"א השואלים כגון זה, ובטח אם יראה שצריך בזה ביאור, הנה אל בינתו אשען אשר ימצא האותיות המתאימות לזה.

בברכה.

נ"ב: בענין חרישה וזריעה, יעויין בלקו"ת בשלח ד"ה ראו רפ"ד, ושם נסמן, בלקו"ת שה"ש לח, ב, ובהמשך מים רבים תרל"ח פרק צ"ח ואילך. ובכמה מקומות.

א'שעב

מוהרנ"ן: מוה"ר ניסן נמנוב. אגרות נוספות אליו - לעיל א'רנב, ובהנסמן בהערות שם.

מכ' כללי: שלאח"ז. וראה גם לעיל אגרת א'שסז.