ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'שצ

ב"ה ב' שבט, תשי"ב

ברוקלין.

הרה"ג הוו"ח אי"א נו"נ וכו'

מוה"ר ישראל זאב שי'

שלום וברכה!

בעתו קבלתי מכתבו, בו מודיע ע"ד קביעות שיעור שעות קצובות ללמוד דא"ח בישיבה מדרש שמואל, וחבל שאינו מודיע פרטים יותר בזה, ואין נוגע כ"כ ידיעת הפרטים כאן ובלבד שיהי' הלימוד על אתר כדבעי, ומתאים לפסק הדין אשר שמן מפעפע בכל מקום הרי גם רזין דאורייתא הנק' שמן אם רק חודרים במקצת לאיזה מקום בנפש הרי סו"ס מפעפע הוא בכולו, ותפקידנו הוא לפתוח לכה"פ פתח כחודה של מחט ובודאי ימלא הקב"ה הבטחתו שיפתח לנו כפתחו של אולם.

מוסג"פ הצעות הנהגות בנוגע ליום ההילולא יו"ד שבט הבע"ל, אשר בטח יעניין את כל אלו השייכים לביהמ"ד וישיבה שמזכירם במכתבו.

בברכה.

א'שצ

מוה"ר ישראל זאב: מינצברג.

בישיבה מדרש שמואל: דלעיל ח"ב אגרת שצז.