ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תב

ב"ה, ג' שבט תשי"ב

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מוה"ר מאיר שי'

שלום וברכה!

מקרב ולב עמוק הנני בזה להביע ת"ח ת"ח על תשורתו הכי יקרה והוא מכתב גוף כתב יד קדשו של כ"ק אדמו"ר האמצעי בענין הבית עולם דהאדיטש הוא מקום מנוחת כ"ק רבינו הזקן, אשר מתנה זו יקרה אצלי במאד מאד, ובאמת אני מכיר תודה לו על שלוח זה...

בקשר עם יום ההילולא יו"ד שבט של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, מוסג"פ הצעות הנהגות, וכן מוסג"פ סקריפ על חבילת מזון.

בברכה ות"ח מעין הפתיחה.

א'תב

מוה"ר מאיר: מייזליש.

מכתב... הבית עולם: אג"ק שלו אגרת יג.