ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תיח

ב"ה, ט"ו שבט תשי"ב

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ עוסק בצ"צ וכו'

מוה"ר סעדי' שי' שד"ר

שלום וברכה!

אאשר בזה קבלת מכתביו מז', ח' וי"ב שבט עם הפ"נ והרשימות המוסג"ב ובטח יקבל את הקבלות ישר מהמשרד.

חבל במאד שמתעכב כ"כ ענין הנירות והרשיונות שלו, אבל תקותי חזקה שסו"ס יהי' דידן נצח וישתתף בכל כחותיו וכשרונותיו בהצפת המעינות חוצה, ואף שא"א לומר על היהודים יראים וחרדים ל' חוצה, אבל בנוגע לידיעת פנימיות התורה, ובפרט תורת החסידות שאינה ידועה שם, הרי ג"ז נק' חוצה וע"ד המבואר בתניא אגה"ק סי' כ"ט בענין המצות, שאף שהמצות הן פנימית רצון העליון ב"ה כו' הנה כמה בחי' פנים לפנים כו'.

בטח יודיעו ג"כ מהמשרד שלהם שקבלו הנפנה, כי מפני הסדר מתעכב סידור הענין.

בברכה.

א'תיח

נדפסה בלקו"ש ח"כ ע' 607 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

מוה"ר סעדי': ליברוב. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ד תתקב, ובהנסמן בהערות שם.

הנפנה: המעמד.