ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תיט

ב"ה, ט"ו שבט תשי"ב

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מוה"ר יהודא

שי'

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבו מח' שבט ופ"נ המוסג"ב אשר נקרא בעת רצון על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

ת"ח על הבשו"ט אשר מודיע מההתועדות של תלמידי הישיבה וחילוק ששה סדרי משנה בין התלמידים, וכותב שהוא לערך כ"ד פרקים לכאו"א, ולכאורה זהו רב מכדי מדת תלמידים מכתות הנמוכות אשר מזכיר במכתבו, ואל בינתם אשען אשר יסדרו הדבר באופן המתאים לפי כשרונותיהם.

... בטח יודע מהבאים מכאן ע"ד מה שנדבר בעת התועדות יו"ד שבט בענין את"ה (איגוד תלמידי הישיבות) ובודאי יסדר הדבר באופן המתאים.

בברכת בריאות הנכונה.

א'תיט

מוה"ר יהודה שי': חיטריק, מונטריאל. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ג תקלא, ובהנסמן בהערות שם.