ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תכ

ב"ה, ט"ו שבט, תשי"ב

ברוקלין.

ש"ב הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מוה"ר

איסר שי'

שלום וברכה!

מכתבו והפ"נ ליום ההילולא נתקבל, ומ"ש במכתבו שהראו לו בסידור בית האוצר מאמר דא"ח של הצ"צ, מטובו להשוות את המאמר שנדפס בסידור הנ"ל עם ממצות איסור הבערה בשבת הנדפס בספר המצות להצ"צ שכמדומה לי שראיתי סידור זה בהיותי בפאריז, ואם זהו ה"ז העתקה ממצוה הנ"ל ות"ח מראש על הטרחה בזה.

אתפלא במה שזה זמן רב שאין אצלי ידיעות מהנעשה בישיבת אהל"י[י] במעלבורן ובפרט שזה חדשים הראשונים להוסדה שאז כל פרט נוגע ביותר.

בברכה ופ"ש כהדו"ש.

א'תכ

מוה"ר איסר: קלובגנט, מלבורן. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ג תצו, ובהנסמן בהערות שם.