ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תלב

ב"ה, כ"ה שבט, תשי"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

נתקבל הפ"נ שלו בעדו ובעד ב"ג מרת... שיחיו וכשאהי' על הציון של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע אקראהו, ובטח יעורר ר"ר להשפיע להם בכל המצטרך, ובפרט במ"ש בשולי הפ"נ שלו בנוגע לב"ג תחי' שיהי' אצלם א חסידישע הויז וכו' הנה בטח גם מצדו משתדל בזה להשפיע עלי' ברוח הנ"ל. ומה שנוגע ביותר צום שטעל פון דער גאנצער הויז, כיון שזהו ענין שבגלוי, ובפרט במחנו, שכפי השמועה התחילו להרגיש איזה חלישות בזה, היינו בענין לבישת השייטל, ובמילא צריך בזה תקיפות אשר אי אפשר בלאו הכי כ"א שתלבש ותשא שייטל דוקא, ובלי ספק אשר הרצון שלו ימציא אצלו אותיות המתאימות שיבוא לפועל ויצליח.

בברכה המחכה לבשו"ט בהנ"ל.