ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תלג

ב"ה, כ"ה שבט, ה'תשי"ב

ברוקלין, נ.י.

כבוד הנדיב הנעלה, איש ירא אלקים, עסקן

נמרץ ורב פעלים מוכתר במדות תרומיות וכו'

הא' יצחק ני"ו אלמאליח

שלום וברכה!

מכתבו מיום 13 לחודש פברואר הגיעני, ובו כותב אשר הי' בן לויתו של בא-כוחנו הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א עוסק בצצ"ב וכו' מוהר"ר בנימין נ"י גארדצקי, בנסיעותיו בכפרים וכו'. גם הרב גארדצקי כתב לי עד"ז והרבה בשבחו של כ' בעד עבודתו הטובה והמסורה לעזרת מוסדות הק' אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש.

ולמותר לי להביע תודתי לכ' עבור זה, כי אמרו רבותינו ז"ל "שכר מצוה - מצוה", היינו המצוה עצמה הוא השכר היותר גדול.

... שמעתי מכ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע שאמר בשם הבעל שם טוב (מייסד תורת החסידות) אשר עד כמה שגדולה אהבת אב לבנו יחידו, הנה גדולה מזו שלא לפי ערך אהבת השם יתברך ויתעלה לבנו בכורו ישראל, לכל אחד ואחד מישראל. והנה מאחר שכבודו מתעסק בעבודת הק' על ידי מוסדות אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש לקרב כמה וכמה מבני ובנות ישראל לאביהם שבשמים, ישער בנפשו כמה גדול הנחת רוח מזה שגורם למעלה, שהוא שלא בערך מהנחת רוח שיש לאב מבנו יחיד. וגדול זכות עבודתו זו להתברך ממקור הברכות...

המחכה לשמוע בשורות טובות, בברכה והצלחה.

א'תלג

כבוד... אלמליח: אגרות נוספות אליו - לעיל א'רצב. א'שמ.