ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תלד

ב"ה, כ"ה שבט, תשי"ב

ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מוהר"א

חיים ש'י

שלום וברכה!

עתה נתקבל מכתבו, בו מודיע - בתוך כל הדברים - ע"ד נשואי בנו הרב מו"ה משה צבי שי'.

והנני בזה להביע ברכותי ברכת מזל טוב מזל טוב, ושיהי' בשעה טובה ומוצלחת ויבנו בית בישראל על יסודי התורה והמצוה כמבואר בתורת החסידות, ויראה מהם רוב נחת, אידישן נחת חסידישן נחת.

המברק בטח נתקבל.

בברכת מזל טוב מזל טוב.

נ"ב: ויש להעיר בקיצור נמרץ ממ"ש פה בנשואי א', אשר בכלל הנה בעדים יש שני אופנים, א) שהעדות הוא רק ענין של בירור, וכמו עדים המעידים על פלוני שנגמר דינו בב"ד באופן כך, ב) עדות שהם תנאי ומהווים מציאות הדבר, שזהו ענין עדי קדושין, שצ"ל דוקא בפני עדים, וכן הוא ג"כ במ"ש הקב"ה אתם עדי'*, הנה גם בזה שני אופנים, א) שהם רק מעידים על ענין זה, או ב) הם ג"כ חלק מהמציאות ובפרט הוא בהענינים שעליהם נאמר שנעשה שותף להקב"ה במע"ב**, ובעבודה הענין הוא ע"י עבודה שלמעלה מטו"ד, היינו שהוא בעצמו אינו מציאות שרק באופן כזה יכול להיות נעשה שותף במע"ב כיון שהוא למעלה מה[ב]ריאה ומציאותה, ואכמ"ל.

ומש"כ על מה קאי בכולם יהיו מותרים למנהגנו - י"ל שהוא אדלמטה מיני': אין כאן לא כו'.

א'תלד

נדפסה בלקו"ש חי"ד ע' 304, והושלמה ע"פ העתק המזכירות. נוסח דומה נשלח לכמה.

מוהר"א חיים: נאה. אגרות נוספות אליו - לעיל א'שיח, ובהנסמן בהערות שם.

שני אופנים: ראה לקו"ש חי"ט ע' 188 ואילך.

על מה קאי: בהתרת נדרים - ראה לעיל שם.

*) עי' אוה"ת להצ"צ שמות ע' לט ואילך.

**) שבת י, א. קיט, ב. ב"ר מג, ז. פס"ז פנחס.