ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תלה

ב"ה, כ"ה שבט, תשי"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

... ומ"ש במכתבו שמרגיש בעצמו שנופל ח"ו בערך המצב הקודם שלו וכו', הנה נודע פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע (בשם אביו אדנ"ע) טוב פעולה אחת מאלף אנחות, ומבלי להכנס בעצם הדבר אם אמת הוא או שזהו רק דמיון אצלו ומעצת הקלוגינקער כדי להחלישו מעבודתו, הנה אינני רואה תועלת בהאנחות שלו, ותמורת זה יוסיף אומץ בעבודתו בשדה החינוך הכשר, זהו בנוגע להשפעתו על הזולת, והשנית יוסיף אומץ בלימוד החסידות, היינו פשוט לערנען אפטער חסידות מיט א ווארימקייט און א לעבעדיקייט, ואם קשה לפעול בעצמו חיות לעבעדיקייט, בלימודו בודד, הרי בטח יוכל למצוא עתה במחנו חברותא בזה ויגעת ומצאת תאמין, ובפרט שיש בכאו"א מאתנו סיועו של כ"ק מו"ח אדמו"ר שמסר נפשו על הפצת לימוד החסידות בכל המדינות ובכל המקומות ובכל הסוגי אנשים.

ומ"ש במכתבו שצריך הוא להתנהג כזקני אנ"ש אף שיודע מעמדו ומצבו שאינו שייך לזה, ובכ"ז מוכרח הוא לזה כיון שזהו דרישת מקומו והאנשים אשר בו, הנה ידוע מרז"ל חברך קרייך חמרא אוכפא לגביך מוש (ב"ק צב, ע"ב) ועאכו"כ אם אמרי אינשי בענין של עלי' שצריך הוא להתאמץ בכל הכחות שיהי' מתאים למה שאומרים עליו, וגם על זה היא ההבטחה דיגעת ומצאת תאמין.

ובמ"ש בענין המחשבות המבלבלות אותו, הנה עצה היעוצה מאת נשיאינו הוא, שיהי' קבועים במוחו אותיות התורה שיוכל ללמדם בע"פ, אם בנגלה דתורה וחסידות ובטח יודע בג"כ איזה פרקים משניות ותניא בע"פ, וועט דאס ארויסשטופען די שאינם צריכות להיות.

נהניתי לקרות במכתבו אשר ביום ההילולא יו"ד שבט דיבר לפני התלמידים מעניניא דיומא, ובטח מתכווין הוא בדבורו עם התלמידים להביאם לענינים של פועל במצות מעשיות והשי"ת יצליחו בגו"ר ובפרט בענין נחת חסידותי מילידיו שיחיו.

בברכת הצלחה.

א'תלה

בשם אביו אדנ"ע: ראה אג"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע ח"ב אגרת שפב. ח"ז א'תתקסב.