ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תלו

ב"ה, אדר"ח אדר, תשי"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו, בו שואל בשם מר... באשר מציעים לו לקנות ביזנעס במקצוע שהוא מומחה בו אלא שעד עתה עבד במשרה אצל אחר, ומובן שאם יקנה הביזנעס שמציעים לו יהי' עומד ברשות עצמו וכל האחריות עליו, אבל יש לקוות שיוכל להכניס אז בהביזנעס גם את בניו שיחיו, ושואל חוו"ד בזה:

הנה לדעתי נכון הדבר, ובשני תנאים א) שהביזנעס יהי' סגור בש"ק ויו"ט, ב) שלא יצטרך למכור בשביל זה את ביתו ולדור בשל אחרים, מה שמזכיר במכתבו, ואם יקיים שני תנאים אלו, יש לקוות שבעזה"י יהי' להצלחה בגשמיות, ויעזרהו השי"ת שיעשה מהגשמיות רוחניות, וכפתגם הידוע של כ"ק מו"ח אדמו"ר בשם כ"ק אדמו"ר הזקן...

ג) מטובו למוס' פ"ש להרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ באמונה וכו' מוהרמש"ד שי' הלוי שד"ר. ובטח מסייעהו בכל יכולתו, ופשיטא שכוונתי לא רק בענין אסיפת הגשמיות אלא ג"כ - בעיקר - בזריעת הרוחניות, והשי"ת יתן ברכתו והצלחתו לכאו"א בהמצטרך לו. ועיין [קונ'] לימוד החסידות ספי"ב ובב"מ (ב:) הכא איכא למימר דליכא כו'.

ד) בטח, מתאים למה שדברנו בהיותו פה, מתחזק בהשיעורים בנגלה ובדא"ח, ובל"ס אשר משתמש ג"כ בהשפעתו על בן דודו שי' בכיוון זה.

ה) מכתב המזכירות ע"ד את"ה בטח קיבל במועדו.

בברכת הצלחה בענינים הכללים ובעניניו הפרטיים ובזיווג המתאים לפניו בגו"ר בקרוב ממש, הפו"ש כהנ"ל.

מ. שניאורסאהן

א'תלו

נדפסה בלקו"ש חכ"ג ע' 536, והושלמה ע"פ צילום האגרת.

וכפתגם: ראה גם לעיל אגרת א'רעא, ובהנסמן בהערות שם.

את"ה: איגוד תלמידי הישיבות. ראה לעיל אגרת א'תיט.