ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תלט

ב"ה, אדר"ח אדר, תשי"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

באיחור זמן נתקבל מכתבו בו מודיע אשר נשואין שלו יהי' (הי') ביום ח"י טבת,

והנני בזה להביע ברכתי ברכת מזל טוב מזל טוב, ושיהי' בשעה טובה ומוצלחת ויבנו בית בישראל על יסודי התורה והמצוה כמבואר בתורת החסידות.

בברכת מזל טוב מזל טוב.

נ"ב: במה שמסיים במכתבו, בתקוה כי אוכל להתקשר ביתר שאת, הנה ידוע פסק רז"ל שהכל בידי שמים חוץ מיראת שמים שזהו בידי אדם, ובמילא היכולת בידו להוסיף אומץ בכל הענינים ולהחזיק בכל התקנות של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע אשר זהו הדרך להתקשרות ואלו הם הכלים להמשכת וקבלת ברכותיו הק' בכל המצטרך בגו"ר.