ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תמ

ב"ה, אדר"ח אדר, תשי"ב

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מוה"ר דוב

ידידי' שי' שו"ב ומוה"ר אברהם יצחק שי'

שלום וברכה!

בנועם נודעתי אשר עלה בדעתם, ויש בידם להביא לפועל, לקבוע שיעור קבוע בלימוד דא"ח ברבים בבית הכנסת דאנשי באלעכאוו, ובל"ס אשר יצליחו בזה, וכידוע הבטחת רבינו הזקן, אשר בזכות המס"נ שלו פעל אשר חסידים שיתעסקו בעניניו יצליחו,

וכיהודא ועוד לקרא, באתי בזה להביע ג"כ את ברכתי, שיהי' בהצלחה בהנוגע לפועל ממש, הן בהם והן בהשומעים, היינו שיביא הלימוד להטבת מעמדם ומצבם בהנוגע לעשי', וכפתגם הזהר: עשי' לעילא.

ונוגע בפרשת שבוע זה, היינו מצות התרומה, להגביה את החבורה למעלה ממעמדה ומצבה, אשר עי"ז מתייחדים ג"כ בתכלית היחוד עם מהו"ע, ית', וכמרומז בקצרה בתניא פמ"ז: ויקח לי תרומה דלי כלומר אותי, עיי"ז.

בברכה שכל הנ"ל יוסיף אור ג"כ בענינים הפרטים, להתברך כאו"א מהם בהמצטרך לו ולכב"ב שיחיו.

מ. שניאורסאהן

א'תמ

מוה"ר דוד ידידי': צונץ.

מוה"ר אברהם יצחק: זיסקינד.

הבטחת רבינו הזקן: ראה לעיל א'שעח, ובהנסמן בהערות שם.