ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תמג

ב"ה, א' אדר, תשי"ב

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'

מוה"ר משה שי' הכהן

שלום וברכה!

... ידוע מרז"ל משנכנס אדר מרבין בשמחה, ויעויין בסוף מס' תענית שהמדובר הוא בענין בנינים של שמחה, ועיין ג"כ שם במשנה זיום היעוד שיבנה במהרה בימינו, שזה שמחת כנסת ישראל למטה ושמחת הקב"ה למעלה וכהני בחשאי וברעותא דליבא הנה עליהם להכין בעבודתם הק' ב"ב בהגאולה האמיתית הושלימה ע"י משיח צדקנו, אמן.

בברכה.

א'תמג

מוה"ר משה: שאייעוויטש. אגרות נוספות אליו - לעיל א'רלט, ובהנסמן בהערות שם.