ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תמה

ב"ה, ב' אדר, תשי"ב

ברוקלין, נ.י.

מחת' הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מהו"ר שניאור

זלמן שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ו שבט, בו מודעי ע"ד המצב בענין הוויזות שלו ושל ב"ב שיחיו.

הנה יה"ר מהשי"ת שיהי' הכל כשורה ובנקל בעתו ובזמנו והשי"ת יביאם למחוז חפצם האמיתי כמ"ש מה' מצעדי גבר כוננו ודרכו יחפץ ויבואו אל המנוחה ואל הנחלה בקרוב.

אתענין לדעת איך עבר עליהם חגיגת יו"ד שבט ובטח השתדלו ומשתדלים לספח לחבורתם את כל המתאים לזה מאחב"י שבחנם הט', ומי יודע אולי רק בשביל זה הביאו הקב"ה למקום זה, וכשיגמור שליחותו בזה יתנו לו הרשיון לנסוע למקום עבודתו בבירור חלקו בעולם אח"ז.

בברכה שיבשר טובות בקרוב.

א'תמה

מוה"ר שניאור זלמן: בוטמן, אנטווערפן. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ג תמג, ובהנסמן בהערות שם.