ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תמו

ב"ה, ב' אדר, תשי"ב

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבו מכ"ג שבט, בו מודעי ת"ל בעד הצלת בתו ומשפחתה שיחיו.

ויהי רצון אשר יוכל תמיד לבשר בשורות טובות הן בהנוגע לו לעצמו והן בנוגע לכל בני ביתו שיחיו. ובטח למותר להעיר שימת לבבו אשר עליו להסביר לבתו ומשפחת השי' את החסד הגדול אשר עשה שי"ת עמהם, שבפרט זה רואים השגחה פרטית בעיני בשר ובאופן שאין מקום לכל תירוצים וכו' ואשר לכן גם עליהם להביא קרבן תודה, היינו להוסיף אומץ בתורה ובמצות בכל הפרטים וגם כן למעלה ממה שנדמה להם שזהו ביכולתם בדרך הטבע שזה מתאים למה שהראם השי"ת ג"כ נס למעלה מדרך הטבע, ויעוין במפרשים על קאפיטל ק"ז בתהלים שזהו קאפיטל ההודאה המסיים ויתבוננו חסדי ה'.

מוסג"פ ר"ד מה שאמרתי לפני תלמידי הישיבה בחנוכה העבר, אשר באמת תוכנו מתאים לכאו"א מבני ישראל ובפרט בני תורה ובכל השנה כולה,

בברכה.