ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תמח

ב"ה, ב' אדר, תשי"ב

ברוקלין, נ.י.

חבר פעילי המחנה התורתי, ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

נעם לי לשמוע הרצאת באי-כוח שלכם בביקורם אצלי, הרצאה על דבר פרטי עבודת הפעילים באה"ק ת"ו וע"ד עבודתכם כאן.

ובמענה על בקשתכם להשתתף במכתב ברכה באסיפתכם שתתקיים ביום א' פ' ואתה תצוה...זך כתית למאור, הבע"ל,

יהי רצון מהשי"ת, אשר חדורים תהיו מההכרה העמוקה הזכות והחובה שהעמיסה עליכם ההשגחה העליונה, בזכותה אתכם לעוד בקרן אורה זו תורה הזכות והחובה לעבוד לטובת החינוך הכשר של בני ובנות ישררל בכל אתר ואתר, ובפרט להיות לעזר לאחיכם באה"ק ת"ו לתקן הנהרסות ולהציל בני ובנות ישרראל, וביחוד העולים החדשים, מחינוך של כפירה ר"ל, ולהכניסם תחת כנפי השיכנה במוסדות כשרים של תורה ביראת שמים.

בתכנית עבודתכם בטח נכנס גם התפקיד לעסוק בתעמולה, הן בין הנוער והן בין ההורים, אשר כל אחד ואחת מבני ובנות ישראל, בלי יוצא מן הכלל, יתחנכו על ברכי התורה על טהרת הקדש. וכבר אמר כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע: חזקה לתעמולה שאינה חוזרת ריקם.

ויהי נועם ה' עליכם ומעשי ידיכם, להרבות חיל בעבודתכם להחזקת והפצת רוח התורה והחינוך הכשר בפעולות ממשיות ובמסירות הנכונה. ובגלל זה ישלח לכם השי"ת ברכה והצלחה בעיניכם הפרטיים, בלימוד התורה ביראת שמים ובללמדה, למשור ולעשות, ולהאיר את סביבתכם באור תורה ומאור שבתורה.

בברכת הצלחה.

א'תמח

נדפסה בלקו"ש חכ"ג ע' 441.