ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תמט

ב"ה, ב' אדר, תשי"ב

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מי"ח שבט, בו מודיע שלומר הוא התחלת גמרא עם כתת מתחילים בגמרא ואשר בשנים מלפנים למד בישיבת אחי תמימים בתל אביב, ומבקש ברכה.

הנה בטח ידוע לו פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, שלשון המורגל בברכה הוא גשמי ברכה, והדיוק בזה הוא אשר בשביל שהתהי' תועלת הנרצה מהגשם צריכה להיות חרישת השדה והזריעה, כן הוא גם ענין הברכה שצ"ל מצד המקבל הברכה הצלחה גדולה ומופלגה, ובנוגע לבני תור ולמידי הישיבות, הנה החרישה היא שמירת סדרי הלימוד בדיוק בהישיבה, אף שלפעמים גורם זה מיעוט בשינה או אכילה ושתי' והעיקר היפך הרצון לעצלות ואי התמדה ואי שקידה, וזריעה היינו לימוד בשקידה והתמדה המתאימה וכשישנה הכנה זו, אזי ממשכת הברכה הצלחה והשכלה והבנה והשגה.

ובנוגע אליו, הנה תפקידו כפול שנוסף על החרישה והזריעה שצ"ל בשדה שלו, הנה באופן המתאים צריך האו ללמד את כל זה גם את תלמידיו, וכשישתדל בזה במרץ הראוי וברצינות נה בטח יצליחו השי"ת...

א'תמט

לתוכנה ראה לעיל אגרת א'שעג.