ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תנ

ב"ה, ה אדר, תשי"ב

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה משה דוד שי'

שו"ב

שלום וברכה!

בהיות בא-כחנו הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א עוסק בצצ"ב וכו' מוהר"ר בנימין שי' גאראדצקי במדריד נפגש שוב עם כ"מ שי' וכתב לי אדותיו ועל דבר הסיוע שקבל מכ"מ בענין יסוד בית תבשיל כשר בעיר, ויישר חילו בעניני תורה ומצוה לזכות הרבים. ובטח בהיותו על אתר מתענין בדבר שיסודר באופן טוב ויהי' דבר של קיימא. ות"ח על הודעתו בשורות טובות מזה.

ידוע אשר מה' מצערי גבר כוננו, ומכיון שההשגחה העלינה הביאה אותו למדריד, אם גם לאיזה זמן, הרי הכוונה הפנימית שבזה לזכות את זולתו בעיני תורה ומצות.

וגדולה מזו שמענו בשם הבעש"ט אשר יש ונשמה יורדת למטה לשבעים או שמונים שנה כדי לעשות טובה לאחד מאחב"י בגשמיות או ברוחניות.

והאריכות בזה אך למותר לדכוותי', ובטחוני גדול אשר כ"מ שי' משתדל בכל עוז להפיץ אור תורה ומאור שבה בסביבתו במעשים בפועל אשר הם הם הצנורות להמשכת וקבלת ברכות ממקור הברכות בכל עניניו הפרטיים בגשמיות וברוחניות.

בברכה.

א'תנ

מו"ה משה דוד: שילדקרויט.