ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תנב

ב"ה, ו' אדר תשי"ב

ברוקלין, נ.י.

הרה"ג הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מוה"ר יעקב ישראל

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מעש"ק תרומה אשר בקש לענות עליו בהקדם האפרי ובו מתאר מצב השחיטה במקומו לפנים בשטוקהולם במדינת שוועדען אשר הממשלה מתרת שם השחיטה דוקא ע"י הימום עלעקטרי לפני זה, וכת"ר אסר את זה, אבל אח"כ המציאו לו היתר מרבנים באה"ק ת"ו, כן כתבו לו שהיו מקרים שבדקו את הבהמות הנשחטים אחרי ההימום ובדקו את כל האברים הפנימים ולא מצאו שום ריעותא, וכן אומרים אשר אם אין שוחטים את הבהמה אחרי ההימום, אזי כעבור איזה זמן עומדת על רגלי' אוכלת וכו'.

ובמענה עכ"ז, הנה מ"ש שפראפעסאר ועטערינארי בדק אחר ההימום והשחיטה ולא מצא שום ריעותא ניכרת באברים הפנימים, הנה בפליאה גדולה אני על זה, כי ידוע הדבר אפילו למתחילים בלימודים אלו אשר שאק עלעקטרי הממית אינו מוכרח שתהי' ניכרת באברים הפנימים, כי המיתה נגרמת ע"י זעזוע הניערווין, וגם אם נמצא שינוי באברים הפנימים, ה"ז אחת משתים, או שהי' גם מלפני השאק אלא שלא ידעו אודותם, או שהיתה חלישות בהאבר בלא זה, וכסיבה ארעית מהשאק נתחזקה החלישות עד שהביאה להשינוים, אבל בכ"ז לא זהו ענין השאק, וראי' מוכחת לזה הוא ג"כ כללות ענין ההימום שענינו הוא ג"כ זעזוע הניערווין עד כדי נטילת ההרגש, וכשמגדלים "כמות" או במלות אחרים חוזק הזרם הרי אז ונטלים לא רק את ההרגש אלא גם את כח התנועה וכו, היינו שהבהמה מתה, ומובן שזעזוע הניערווין אי אפשר להבדק בבדיקה לאחר מיתה.

ב) מובן מעצמו שגם אם הימום הנ"ל נעשה ע"י זרם חלש ביותר הרי הנאמנות בזה בנוגע לחוזק הזרם וחלישותו נמסרת עפ"י הרוב לאינו יהודי שהוא הוא העושה ההימום.

וגם אם נמסרת ליהודי הרי גם אצלו אינו ברור הדבר, וכיודע גם לכל רופא בנ"א, שלא כל בנ"א שוים בענין פעולת זרם העלעקטרי אפילו באדם זה גופא לא כל הזמנים שוים הן מצד הניערווין שלו והן גם באופני הלבושים או מקום מעמדו וכיו"ב, אלא שבבנ"א נגשים לטפל בעלעקטרי בזהירות ונעשה זה ע"י כלים שבהם נראה וניכר חוזק הזרם וכו' ואשר כל ענינים אלו הרי אי אפשר להנהיג בהימום בבית המטבחים וכן בודאי לא ישנו חוזק הזרם מבהמה גדולה לקטנה מגסה לדקה בין אם עור לח או יבש וכו' - שכ"ז נוגע לענין פעולת הזרם.

ג) ראיתי העתק מכתב ההכשר של הרה"ג חו"ב וכו' הר"ר שלמה דוד שי' כהנא, ואיני יודע אם הציעו לפניו את ענין ההימום כמו שהוא, אבל בכל זאת נפלאתי ותמהתי ביותר על מה שאינו מזכיר ההיתר שלו בענין הפרכוס דלאחר שחיטה! ויש עוד להאריך בזה ואכ"מ.

אבל המורם מכל זה, שכיון שכבודו כבר כתב דעתו לאיסור לדעתי יחזור על דבריו בזה ובפרט ע"י כל הנכתב לעיל.

בברכה וכבוד.

א'תנב

מוה"ר יעקב ישראל: זובער. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ג תקנד, ובהנסמן בהערות שם.

וכת"ר אסר: ראה אג"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע ח"ד אגרת תתצח.