ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תנג

ב"ה, ז' אדר תשי"ב

ברוקלין, נ.י.

לאסיפה השנתית האחת עשרה של

ועד מגיני ומרחיבי החנוך הכשר

תחת הנהלת ה"מרכז לעניני חנוך"

ד' עליהם יחיו.

שלום וברכה!

לאסיפתכם השנתית הי"א אשר תתקיים ביום א' אור לי"ג אדר, ערב פורים הבע"ל, הנני שולח ברכתי הלבבית לכל המשתתפים באסיפה, המדריכים, המחנכים, החברים והידידים של הועד.

מאז נוסד הועד על ידי כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע וניגש לעבודתו החנוכית, שמחתי לראות כי עבודתכם, ככל דבר חי אשר סימן חיותו הוא גידולו, הולכת וגדלה מדי שנה בשנה, הן במספר המדריכים ובמספר בני ובנות ישראל המושפעים על ידם, והן באיכות פרי עבודתכם הטובה. ואני תקוה, כי תלכו מחיל אל חיל להיות מעלין בקדש בעלי' אחר עלי', כחפץ ורצון המייסד הגדול ומתאים לדרישת השעה.

אסיפתכם מתקיימת בעקרב חג הפורים. הכל הוא בהשגחה פרטית. והוראה גדולה יש לראות בדבר.

מספרים חז"ל כי בשעה שיצאה הגזירה להשמיר וכו' ר"ל, יצא מרדכי מרחובות עיר וכינס כ"ב אלף תינוקות של בית רבן ללמדם תורה ויחד אתם לשפוך לב לפני אביהם שבשמים בתפלה ותחנונים. ומסירות נפש גדולה השריש בלבותם, עד שקראו פה אחדף בין במות בין בחיים עמך אנו. ועל ידי זה נקרע גזר הדין ונהפך הוא ממות לחיים ומיגון לשמחה - בחיי הגוף וחיי הנפש גם יחד.

על כל אחד ואחת להתבונן, אשר מרדי הצדיק הי' מראשי הסנהדרין, ראש לכל הצדיקים, כמשה בדורו, ואף על פי כן יצא [ב]כבודו ובעצמו ללמד תורה ביראת שמים ומסירות נפש לילדים קטנים, תינוקות של בית רבן.

על כל אחד ואחת מאתנו לזכור תמיד: אל ידמה אדם בנפשו כי מעמדו ומצבו פוטר אותו מלטפל בחינוך הקטנים, וכיצד יבטל ממעשיו ועסקיו הרמים?!

עליו להכיר, כי חשוב מכל הוא לקבעו, על כל פנים, חלק מזמנו, ולהקדיש, עכ"פ, חלק מכוחותיו לכיבוש החינוך של הדור הצעיר, כדי לנטוע בלבם יראת שמים ומסירות נפש לכל הקדוש, הקדוש לנו מאז היינו לממלכת כהנים וגוי קדוש - במעמד הר סיני.

ואז רק בטוחים נהי' כי הדור הצעיר יהי' נאמן לה' ולתורתו, ובדרך מילא גם קיום עמנו יהי בטוח. וגדול כח עבודה קדושה ומסורה זו לבטל כל הקיטרוגים והגזירות ועם ישראל ישכון בטח בדד.

בברכת הצלחה בעבודתכם, להרבות מספר המדריכים והמחנכים כהנה וכהנה, ובעיקר - להרבות מספר בני ובנות ישראל המופשעים על ידכם כמה פעמים ככה. ויהיר צון שיתקיימו בכם מדותיו [ה]טובות של הקב"ה בהשפע בפירוי ורבוי, הפדות ברבוי הברכה ברבוי השבח ברבוי,

מ. שניאורסאהן

א'תנג

נדפסה בלקו"ש ח"ו ע' 370, והושלמה ע"פ צילום האגרת.