ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תנג*

ב"ה, ז' אדר, ה'תשי"ב

ברוקלין.

לכל המשתתפים בעבודת חינך הכשר בכלל

ולהמתעסקים בחינוך קטני בני ובנות ישראל

בפרט,

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בקשר עם ימי הפורים הממשמשים ובאים, הנני בזה לעורר את תשומת לבבכם לאחד ממאורעות פורים, אשר יש ללמ[ו]ד ממנו הוראה בעבודתכם ועבודתנו.

מספרים חז"ל, כי בשעה שיצאה הגזירה להשמיד וכו' ר"ל, יצא מרדכי ברחובות עיר וכינס כ"ב אלף תינוקות של בית רבן ללמדם תורה ויחד אתם לשפוך לב לפני אביהם שבשמים בתפלה ותחנונים, ומסירות נפש גדולה השריש בלבותם, עד שקראו פה אחדף בין במות בין בחיים עמך אנו, ועל ידי זה נקרע גזר הדין ונהפוך הוא ממות לחיים ומיגון לשמחה - בחיי הגוף וחיי הנפש גם יחד.

על כל אחד ואחת להתבונן, אשר מרדכי הצדיק שהי' מרשי הסנהדרין, ראש לכל הצדיקים, כמשה בדורו, הנה אף על פי כן, יצא בכבודו ובעצמו ללמד תורה ביראת שמים ומסירות נפש לילדים קטנים תינוקות של בית רבן.

על כל אחד ואחת מאתנו לזכור תמיד: אל ידמה אדם בנפשו כי מעמדו ומצבו פוטר אותו מלטפל בחינוך הקטנים, וכיצד יבטל ממעשיו ועסקיו הרבים, עליו להכיר כי חשוב מכל הוא לקבוע, על כל פנים, חלק מזמנו, ולהקדיש על כל פנים חלק מכוחותיו לכיבוש החינוך של הדוק הצעיר, כדי לנטוע בלבם יראת שמים ומסירות נפש לכל הקדוש - הקדוש לנו מאז היינו לממלכת כהנים וגוי קדוש - במעמד הר סיני.

ואז רק אז בטוחים נהי' כי הדור הצעיר יהי' נאמן לה' ולתורתו, ובדרך ממילא גם קיום עמנו יהי' בטח, וגדול כח עבודה קדושה ומסורה זו, לבטל כל הקטרוגים והגזירות, ועם ישראל ישכון בטח בדד.

ואני תקוה כי תלכו מחיל אל חיל להיות מעלין בקודש בעלי' אחר עלי', מתאים לדרישת השעה.

בברכת הצלחה בעבודתכם ובעיקר - להרבות מספר בני ובנות ישראל המושפעים על ידכם כמה פעמים ככה. ויהי רצון שיתקיימו בכם מדותיו הטובות של הקב"ה בהשפע בפירוי ורבוי, הפדות ברבוי הברכה ברבוי השבח ברבוי,

מ. שניאורסאהן

א'תנג*

נדפסה בבטאון חב"ד חוב' טז ע' יח. ראה אגרת שלפנ"ז.