ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תנה

ב"ה, ט' אדר תשי"ב

ברוקלין, נ.י.

קבלתי מכתבו מוצש"ק תרומה, ונצטערתי לקרות בו אשר זוגתו תחי' מרגשת חלושה, ולא די בזה ומוסיף במכתבו עוד תיבת מאד ובודאי יש בזה הוספה מצד המרה שחורה שלו בעצמו נוסף על המ"ש והניערווין של זוגתו שתחי', ואם היו מתחזקים שניהם בבטחונם בהשי"ת אשר הוא הוא המהווה את העולם ומלואו ובמילא גם עולמם הם עם ילידיהם בכל עת ובכל רגע, ומשגיח עליהם בהשגחה פרטית לבל יחסר כל המצטרך להם ולילידיהם שיחיו, במילא אין להם להתערב בעינו של השי"ת ולדאוג באיזה אופן ימציא להם השי"ת את כל הצריך להם לאחר זמן, והכל גלוי וידוע לפניו וכבר קצב להם מזונותיהם בהרחבה כפסק רז"ל בעשרה ימים שבין ר"ה ליוהכ"פ ובידם עוד להוסיף ע"ז את כל מה שיוציאו על חינוך ילידיהם בכיוון לחינוך דתורה, שכיוון זה מתחיל בתחלת כניסת נפש האלקית (ועיין בשו"ע לרבינו הזקן מהדורא בתרא סוף סי' ד' במוסגר, וידוע מרז"ל אשה כמאן דמה[י]לא דמיא) - היו רואים זה גם במוחש.

מוסג"פ הקונטרס לפורים הבע"ל ובטח יפרסמו באופן המתאים.

מצטער הנני על העדר הידיעות מפעולות צעירי אגו"ח בקשר עם יום ההילולא יו"ד שבט העבר, ובקשר עם ימי הפורים האלה, וכנראה שגרם לזה פירוד הלבבות... ועד מתי יהי' זה מרקד בינינו! ובפרט אחרי שרבוה"ק צוערים על ענין זה בפרט זה כמה וכמה דורות, והאומנם א"א שיהי' מוח שליט על הלב עכ"פ בנוגע להבפו"מ?

מובן מעצמו אשר דבריי אלה מכוונים לא אל פרט אלא לכללות הצעירים ובטח זה שענין זה הולמו יקבל ע"ע לתקן את זה בהקדם היותר אפרי, ובפרט בימי הפורים שזהו ענין אתהפכא, ונהפוך הוא, וכמבואר ג"כ בדא"ח בתו"א ובכמה מקומות שזהו ענין אתהפכא חשוכא לנהורא, הרי ישתמשו בהתלהבות שהיתה מקודם בענין הפירוד שתהי' קאי מרתחא להם בעניני התיקון ובענינים של פועל... יתבוננו עד כמה גדולה הרחמנות עלי ועליהם, אויף וואס מען ניט מיך אויס, ועל מה הם "צריכים" לתת הכחות גשמיים ורוחניים.

בברכה לשמחת פורים כדבעי ולהמשכתה על כל השנה כולה.