ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תנח

ב"ה, טז, אדר, ה'תשי"ב

ברוקלין, נ.י.

הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א נו"מ עוסק בצצ"ב

וכו'

הרב"ג שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מיום ה' אדר, נצטערתי כי קראו את ביהמ"ד לרבנים כו' בשם "בית יוסף יצחק", ולפלא שלא הודיעוני מקודם עד"ז.

ובנוגע להבא, הנה יש להשאיר את המוסד בלי שם, כמקודם, כמו שהי' בחיי כ"ק מו"ח אדמו"ר בעלמא דין ובידיעתו, או לקראו בשם "אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש". והא' טוב יותר.

בטח נתקבל בהמברק שלי לפורים ופירסמו בין הקיבוצים, והנני מצפה לשמוע טובות מההתועדות דפורים וכו'.

בברכת הצלחה.

א'תנח

הרב"ג שי': ה"ר בנימין שי' גורודצקי. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ד א'רו, ובהנסמן בהערות שם.