ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תס

ב"ה, כ' אדר, תשי"ב

ברוקלין.

אגודת חב"ד אה"ק ת"ו,

צעירי אגודת חב"ד באה"ק ת"ו,

ד' עליהם יחיו

שלום וברכה!

... הצעתי, שיהי' השם של האגודות אחד, היינו

אגודת חסידי חב"ד בארצנו הקדושה ת"ו

- ובשורה שתחת זו -

צעירי אגודת חב"ד בארצנו הקדושה ת"ו

ב) הנהלת אגו"ח כלפי פנים, נשארה כמו עד עתה, אלא, כמו שכתבתי זה מכבר, שראוי לצרף עוד ב"כ אחד מהצעירים - ועד עתה לא נעשה בזה דבר - הנה על הצעירים לבחור בהקדם האפרי ב"כ שני משלהם - נוסף על הב"כ שיש להם עתה בהנהלת אגו"ח.

החברות באגודה הנ"ל תהי' אחת בשביל כולם, היינו - אם ידפיסו כרטיס-חבר ועוד כיו"ב, הנה יהי' בהכרטיס רשום ב' השמות הנ"ל. אלא שיש להוסיף בתוך שאר הידיעות, גם סעיף המבאר שייכותו לצעירי אגו"ח.

ג) כנהוג בכל העולם, הנה כדאי להנהיג באגו"ח וצעירי אגו"ח, הענין דמס חבר, ובמשך זמן הראשון, היינו בערך שלשה חדשים, יחלקו ההכנסה שוה בשוה בין אגו"ח וצעירי אגו"ח, ואחרי זמן זה יהי' ברשותם לשנות החלוקה, בהסכם שני הצדדים מתאים לההוצאות שיהיו לאגו"ח וצאגו"ח, במשך ג' חדשים אלו.

הערה: יש לשער שההכנסה ממס חבר לחוד, ולא תספיק לכל ההוצאות הדרושות, ובפרט שיש להקטין גודל מס זה, עד כמה שאפשר, בכדי לאפשר להכנס לאגודתינו כל השייכים אלי', ולכן יש להטיל מס על מוסדות דליובאוויטש אשר באה"ק ת"ו, שכל חסד ומוסד יפריש מהכנסתו, אם סכום מסוים, או, יותר טוב, אחוזים מסוימים, לקופה המשותפת דאגו"ח וצאגו"ח, כיון שעבודת הנ"ל מסייעת ועוזרת לכל המוסדות הנ"ל.

ד) בכל העינים השייכים למו"מ כלפי חוץ, וכמו עם ב"כ הסוכנות והשרים השונים וכו', הנה מוטל ביחוד על אגודת חב"ד. אלא שבענינים המתאימים, יש לצרף ג"כ אחד מב"כ הצעירים הנכנסים בהנהלת אגו"ח וצאגו"ח.

ה) ארגון הפצת דא"ח בתי כנסיות שונים וישיבות שונות, ובכלל בין חוגי אנשים שונים באה"ק ת"ו, הנה זוהי עבודה שדורשת טלטול ממקום למקום השתדלות ומרץ מיוחד וכו', שנכנס זה בתפקיד צעירי אגו"ח, אלא שבהנהגת הנ"ל יהי' בועד המארגן, ב"כ מהנהלת אגודת חב"ד.

ו) בנוגע להדפסת דא"ח, במקום שנצרך להורות שם המדפיס, יהי' כתוב ג"כ כנ"ל, אגו"ח באה"ק ת"ו, צעירי אגו"ח באה"ק ת"ו.

תקותי שידונו ע"ד הצעות הנ"ל בהקדם היותר אפשרי, ויודיעוני ההחלטות.

ויה"ר שההתקשרות של כאו"א מאתנו לנשיאנו הק' תפעול שליטת המוח על הלב...

ונזכה כולנו למלאות שליחותינו בעלמא דין מתוך מנוחת הנפש ושמחת לבב.

בברכת הצלחה בעבודה היא עבודת הקדש העמוסה עליהם ועלינו מאת נשיאנו.

המחכה לבשו"ט.

מ. שניאורסאהן

א'תס

לתוכנה ראה לעיל אגרות א'רצא. א'שמז.