ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תסא

ב"ה, כ' אדר, תשי"ב

ברוקלין.

ועד הנהלת כפר ספריא-חב"ד, ד' עליהם

יחיו

שלום וברכה!

במענה על מכתביהם, בם מתארים המצב אשר הסוכנות מציאה להם ודוחקת אותם להעתיק את מושבם למקום חדש במרחק איזה קילאמעטער ממקומם עתה, אשר הסוכנות תבנה שם כפר חדש בשבילם, בתי דירות ובנינים הצבוריים המוכרחים כמו ביהכ"נ וביהמ"ד, בית ספר, בית טבילה וכו', ובמקום החדש הנה כל דירה תהי' בסמיכות להשדה השייך לבית הדירה. אלא שבמקום החדש עדיין אין כביש בסמיכות אליו אף שבנין כביש כזה נכנס בתכנית הממשלה בתור ענין דחוף מאד. ומובן אשר כל תושבי הכפר החדש עליהם יהי' להתעסק בחקלאות ובמשק השייך לזה, וכמו לולים בהמות וכו'. ושואלים חוו"ד. מה עליהם לענות על ההצעה, כיון שיש חילוקי דעות בין אנ"ש דהכפר, וכמה מהם - יש להם עבודה מחוץ להכפר, ובמקום הישוב החדש, הנה התחבורה עם המחוץ לכפר קשה יותר, ממה שבמקומם עתה. נוסף ע"ז, הנה עבודת החקלאות היא כבדה ביותר עד שכמעט א"א לאיש אחד לעשות את כל הענינים הדרושים לזה מבלי עזר מב"ב, ולא לכל משפחות אנ"ש יש אפשרות זו מכמה טעמים:

הנה חוו"ד בזה היא (בתור הצעה):

א) יש להשתדל בכל האמצעים, אשר אף שהסוכנות תובעת שיהי' ישובם ישוב חקלאי, הנה תסדר את זה במקום מושבם עתה (ע"י שימסרו לרשותם השדות שנמצאים בסביבת הכפר דעתה או כיו"ב), כי לדעתי זהו עיקר חשובה מאד, ויתקיים הישוב מקום שהוא עתה, כי ב[כל] פעם שמעתיקים ממקום למקו, הנה ווערט עפעס צובראכען און פארלארען, וד"ל. ויש בי[דם] טענה חזקה, אשר כיון שהסוכנות בעצמה הושיבה אותםב מקום זה, וכבר נתרגלו להמקום ועשו בו כמה שיפורים, וכן סידרו דסרי חייהם וקישורים עם תל אביב והסביבה ג"כ בהתאם לזה, הנה על הסוכנות האחריות לעמוד בדיבורם ולהמציא להם את כל הנצרך למושבה בתרו ישוב חקלאי במקומם עתה דוקא, ולא להכריחם להטלטל עוד הפעם ממקום למקום, אחרי שכבר עברו כמה גליות וכו', וגם לא לשלול מהם את הזכיות אשר הבטיחו להם בתור ישוב חקלאי, אם אינם יכולים להעתיק לכפר החדש המוצע בשבילם.

משער אני, אשר ישנם כאלו שמפני כמה טעמים 0שלדעתי אינם נכונים) הנה אף שישתדלו בהנ"ל, יעשו זאת בחלישות, ולכן עוד הפעם הנני להדגיש, אשר לדעתי חשוב במאד מאד, לעשות את כל האפרי, בכדי שישארו כולם בקצובה אחת ובמקומם עתה, וכמובן עם כל הזכיות השייכים לישוב חקלאי, ובטחוני חזק, אשר מר שז"ר, מר געלמאן, וגם מר שרגאי בבואו מכאן, יסייעו בידם בהשתדלות הנ"ל, אף שתקותי שאם יעמדו בתוקף על דרישתם זו, ובטענה הנ"ל שבאופן כזה הושיב אותם הסוכנות במקומם עתה, יצליחו גם בל"ז.

ב) אם למרות השערותי ולמרות כל ההשתדלות במרץ הראוי, לא יצליחו בדרישתם הצודקת הנ"ל, הרי יש להשתדל שיוקבע ישוב כפר חב"ד בשני המקומות גם יחד, היינו במקומם עתה וגם במקום הכפר החדש. אם אין מספר משפחות אנ"ש מספיק כדי להיותה רוב המכריע בשני ישועים, הנה כדאי להשתדל באופנים הראוים לספח אליהם כמה מן העולים וגם מן התושבים הוותיקים המתאימים לזה, שיתיישבו גם הם באחד משני הכפרים, אם בכפר חב"ד דעתה, או בכפר החדש, ובאופן שבשני המקומות יתנהגו מתאים לרוח חב"ד.

מובן מעצמו, שבאם יוכרח להתיישב מקצת בכפר דעתה, ומקצתם בישוב החדש, הנה במקומם דעתה יש קדימה להשאר לאלו המוכרחים מצד עניניהם לעמוד בקישור תמידי עם תל אביב כו'ו, ועל ועד הנהלת הכפר לדון בכל פרט ופרט ולהחליט בזה.

הערה: ההשתדלות לספח אליהם עוד אנשים מתאימים, הן מבין עולם והן מבין הוותיקים נחוצה שתהי' בכל אופן וכדאי להשקיע כחות ומרץ בזה, אלא שמובן, שבאם מוכרחם להתיישב בשני מקומות, ההכרח להגדיל מספר אנ"ש בהכפרים גדול ביותר.

ג) אם גם מ"ש בסעיף שלפני זה, אי אפשר יהי' להשיג בשום אופן (אף שאז ברור לדעתי שזהו רק מרפיון ההשתדלות בהנ"ל) מוכרחים יהיו להעתיק לכפר החדש, הנה יש להמשיך ולדחות את הדבר עד כמה שאפשר (כמובן מבלי שיהי' היזק עי"ז בעינני התמיכה וכו''). ותשועת ה' כהרף עין, ואולי סו"ס יעלה בידם לסדר הענינים שיהי' באופן המתואר בסעיף אר ועכ"פ באופן דסעיף הב'.

ואכפול עוד הפעם קודם החתימה, אשר ההשתדלות צריכה להיות, ובתביעה, שהבטיחו להם את כל הזכיות השייכים לישוב חקלאי, בשעה שהושיבום במקומם דעתה, ולכן יש על הסוכנות למצוא האופנים והדרכים שיתוקנו ויתקיימו שני הענינים מבלי להכריחם לטלטול חדש.

בברכה שימשיך השי"ת השלום במחנם, וכולם כאחד יצליחו בגשמיות וברוחניות גם יחד, מתאים לרצון נשיאונו כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

המחכה לאישור קבלת מכתבי זה בהקדם, ולבשו"ט בכל הנ"ל.

א'תסא

על התוצאות ראה לקמן אגרת א'תפד.