ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תסב

[כ' אדר ה'תשי"ב]

... ואף שבכל מקום הנה שנואה המחלוקת ביותר הרי בארץ ישראל, אשר שם ענין זה יש לו מקום ביותר, וכמרז"ל שמפני חטא זה גלינו מארצנו, הרי עאכו"כ שצריכים בזה השתדלות ביותר להמנע ממחלוקת ואביזרייהו, כיון שתוקף קליפה זו במקום פרטי, מורה ג"כ על נחיצות שבירתה באופן מיוחד במקום פרטי זה...

א'תסב

נדפסה בלקו"ש חכ"ב ע' 310.